Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 

04TAL020 Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vero-oikeudellisen sääntelyn tavoitteet ja perusidean
- hallitsee henkilöverotuksen toimittamista ja sen aineellista sisältöä koskevan normiston keskeisimmän sisällön
- osaa tunnistaa ja ennakoida henkilöverotukseen liittyvät oikeudelliset ongelmat sekä toimia verosubjektina
- ymmärtää arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet sekä kotimaan- että ulkomaankaupassa
- hallitsee arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä ja osaa niiden kirjanpitokäsittelyn
- tuntee arvonlisäverotukseen liittyvät viranomaisilmoitukset ja laskumerkintävaatimukset
-  tuntee elinkeinoverotuksen pääperiaatteet
- osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöstä veronäkökulmasta
- tuntee verosuunnittelun tavoitteet ja keinot

  • No labels