Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL022 ARVONLISÄVEROTUS 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet sekä kotimaan- että ulkomaankaupassa
  • osaa laatia arvonlisäverovelvollisen kirjanpidon  
  • osaa tehdä arvonlisäverotukseen liittyvät viranomaisilmoitukset                        

Sisältö

Arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet kotimaan- ja ulkomaankaupassa, tavarakaupan arvonlisäverotus, palvelukaupan arvonlisäverotus, arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

Edeltävä osaaminen

Hyvä tilinpäätöskäytäntö 15

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät.
  2.  Etäopetus: Oppimistehtävä.
  3.  Tentti, arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito ja harjoituskirja. Edita. Opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali

 

  • No labels