Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL032 KUSTANNUSLASKENTAMENETELMÄT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata kustannuslaskennan vaiheet
  • osaa rakentaa laskentamalleja valmistustoimintaa harjoittavalle yritykselle 
  • osaa laatia erilaisia hinnoittelulaskelmia

Sisältö

Kustannuslaskennan yleinen kulku, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, suoritekalkyylit, jakolaskenta, lisäyslaskenta, toimintolaskenta, hinnoittelumenetelmät, standardikustannuslaskenta

Edeltävä osaaminen

Katetuottolaskenta 5 op

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät.
  2.  Etäopetus: oppimistehtävät.
  3.  Tentti, arviointi asteikolla 1 – 5. 

Oppimateriaali

 Jyrkkiö, E. & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY, Porvoo.

 

  • No labels