Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL042 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITUSTOIMINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää sijoittamisen ammattisanastoa
  • osaa kuvata tavallisimmat sijoitustoiminnan teoriat sekä eri sijoitusinstrumenttien toimintaperiaatteet
  • osaa laatia sijoitussuunnitelman ja valita sen perusteella sopivat sijoitusinstrumentit sijoitusportfolioon
  • osaa laskea sijoituksen tuottoa ja arvioida eri tunnuslukujen avulla sijoituksen riskiä

Sisältö

Säästämis- ja sijoitusinstrumentit ja arvopaperikauppa, pörssin toiminta, kaupankäynti ja sen sääntelyt, sijoittamisen teoriaa; tuotto ja riski, hinnoittelumallit ja tunnusluvut, sijoitussuunnitelman teko; sijoitusstrategiat, sijoituskohteen arviointi, sijoitussalkun hallinta, markkinatilanteen seuranta ja raportointi tuotonlaskentamallit ja sijoittamisen tunnusluvut

Edeltävä osaaminen

Finanssimarkkinat 5 op

Toteutus ja arviointi

  1.  Luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät.
  2.  Sijoitussalkun teko ja sen seuranta, arviointi ja raportointi
  3.  Oppimispäiväkirja ajankohtaisista tapahtumista rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla. Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali

  • No labels