Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH023 ESIMIESVIESTINTÄ 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa tarkastella ja arvioida viestinnän merkityksen esimiestyössä
  • osaa viestiä esimiestehtävissä vaikuttavasti

Sisältö  

Omat viestintävalmiudet, esimiehen viestintätaidot ja –tyyli, vuorovaikutus.

Edeltävä osaaminen  

-

Toteutus ja arviointi  

Projektityöskentely, lähiopetus, oppimistehtävät, virtuaalioppiminen, raportit, essee. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali  

Yhdessä sovittava materiaali

  • No labels