Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOTST05 TOIMISTOSOVELLUSTEN TEHOKÄYTTÖ 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • käyttää toimistosovelluksia monipuolisesti
  • keksiä ratkaisuja toimistosovellusten avulla erilaisiin tarpeisiin
  • rakentaa automatisoituja toimintoja liiketoiminnan tehostamiseksi
  • arvioida IT:n käytön ympäristövaikutuksia

Sisältö

Toimistosovellukset ja niiden skriptikieli, tietokantasovellus, raportointi, IT:n ympäristövaikutukset.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Oppimistehtävät.
Arviointi asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  • No labels