Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 

Opinnäytetyö 15 op

 

 

Opinnäytetyö 15 op

 

Moduulin osaamistavoitteet

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia käyttää tietojaan ja taitojaan omaan koulutusalaansa liittyvän työelämälähtöisen aiheen tutkimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö on prosessi, johon kuuluvat tieto- ja taitoperustan hankkiminen, aiheen valinta, tutkimustyön suunnittelu ja toteutus, raportointi ja työn esittäminen sekä opinnäytetyön arviointi. Opinnäytetyö voi olla myös esim. kehittämissuunnitelma, johon ei kuulu varsinaista tutkimusta, mutta aineistonhankinta suoritetaan tutkimustyön periaatteiden mukaisesti.  Tällaisessa työssä tulee olla tietoperusta esitettynä erillisenä, jollei sitä ole yhdistty varsinaiseen työhön. Opinnäytetyön aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut pääosan oman suuntautumisensa ammattiopinnoista ja suorittanut vähintään tutkimusprosessiosuuden (5 op) menetelmäopinnoista. Opinnäytetyön tarkempi ohjeistus löytyy Repusta liiketalouden alan sivuilta.   

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai toisen opiskelijan kanssa. Opinnäytetyö tehdään pääohjaajan tukemana. Opiskelija saa opintosuoritusmerkinnät opinnäytetyöstä kolmessa vaiheessa. Osamerkinnät hyväksyy yliopettaja tai työn tarkastajaksi nimetty opettaja. Lopullisen opinnäytetyön arvioinnin suorittaa pääohjaaja ja tarkastaja yhdessä.

OSA 1 5 op 

 • sisällysluettelo (alustava)
 • aiheen esittely
 • tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymys/kysymykset
 • lähestymistapa
 • tutkimuksen toteuttamistapa
 • tutkimuksen rakenne ja rajaukset

OSA 2   5 op                     

 • käytettyjen käsitteiden määrittely
 • käytetty tietoperusta/teoria
 • käytetyn tutkimusmenetelmän tai esim. suunnittelumallin tarkka kuvaus

OSA 3 5 op                     

 • tietojen keruumenetelmät / suunnitelman toteutus
 • tietojen analyysimenetelmät (tutkimukset)
 • aineiston analyysi (tutkimukset)
 • validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus
 • johtopäätökset
 • yhteenveto
 • lähdeluettelo
 • liitteet

 

 • No labels