Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04TUT010 Syventävät tutkimusopinnot 5 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia tutkimuksen käyttäen joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä
  • hankkii valmiudet laatia opinnäytyönsä
  • osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta

 

  • No labels