Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TUT012 TILASTOLLINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA SPSS 3 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa käyttää SPSS-ohjelmaa analyysivälineenä
  • osaa toimia tilastollisen päätöksenteon mukaisesti
  • osaa selittää tilastollisen riippuvuuden merkityksen
  • osaa valita ja käyttää sopivia menetelmiä

Sisältö  

Tilastollinen päätöksenteko ja SPSS: SPSS-ohjelmisto analyysivälineenä. Havaintomatriisin luominen ja käsittely. Frekvenssijakaumat, tunnusluvut ja graafinen esittäminen. Tilastollisen riippuvuuden tutkiminen. Hypoteesien testaaminen. Monimuuttujamenetelmät. Tutkimusaineiston tulkinta ja analysointi.

Edeltävä osaaminen

Tutkimusprosessi

Toteutus ja arviointi  

Lähiopetus: Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, mahdolliset projektityöt ja raportointi. Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali  

Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels