Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TUT011 KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT 3 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvata kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla olevan ajattelun malleja
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja perustella kvalitatiivisten menetelmien valintaa 
  • osaa arvioida kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia tutkimustavan omista lähtökohdista käsin
  • osaa lukea tutkimustekstejä ja tarkastella niiden rakennetta ja kieliasua
  • osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja käyttää lähteitä kriittisesti
  • osaa työskennellä opinnäytetyöprosessin vaiheiden ja tavoitteiden mukaan
  • osaa kirjoittaa abstraktin

Sisältö  

Kvalitatiivinen lähestymistapa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Erilaiset tutkimusasetelmat.

Kvalitatiiviseen tutkimusstrategiaan perustuvan tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimusaineiston tulkinta

ja analysointi. Tutkimustekstin rakenne ja kieliasu. Tiedon hankinta ja lähteiden kriittinen soveltaminen. Opinnäytetyöprosessi.

Abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävä osaaminen  

Tutkimusprosessi

Toteutus ja arviointi  

Luennot ja harjoitustyöt. Arviointi asteikolla 0-5.

Oppimateriaali  

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman

kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Koskinen,I., Alasuutari P., Peltonen T., 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere:

Vastapaino.

  • No labels