Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01SUOA Asiantuntijaviestintä 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida ja tulkita erilaisten viestien merkityksiä ja kehittää omia viestintätaitojaan
 • soveltaa suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja tarkoituksenmukaisesti ja dialogisesti työelämän asiakastilanteissa
 • soveltaa ryhmätyötaitoja kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • suunnitella ja tuottaa oikeakielisiä asiakastekstejä sekä tieteellisiä artikkeleita.

Sisältö

Työelämän tekstilajit, opiskelutekstit, artikkeli, ryhmätyön menettelytavat, kokouksen ja neuvottelut, puhe, suullinen raportointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Aktivoiva lähiopetus, verkkotehtävät, artikkeli, kielenhuollon koe.

Arviointi asteikolla 0–5

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa

 • tuottaa asiatyylistä artikkelitekstiä, joka täyttää lähdekriittisen tieteellisen tekstin kriteerit
 • suunnitella ohjetekstejä ja raportteja eri kohderyhmille
 • yhdistää erilaisia ryhmätyön menetelmiä kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää ja tehdä sen pohjalta toiminnallisia johtopäätöksiä
 • soveltaa suulliseen esitykseen opiskelualansa tietoa.

3 Opiskelija osaa

 • tuottaa asiatyylistä esseetekstiä, jossa sovellettu lähdekritiikkiä
 • tuottaa ohjetekstejä ja raportteja
 • arvioida ryhmätyön menetelmien käyttöä kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää
 • suunnitella suullisen esityksen.

1 Opiskelija osaa

 • tuottaa ammattialansa tekstiä
 • tunnistaa ohjetekstejä ja raportteja
 • määritellä kokous- ja neuvottelutilanteen rakenteen
 • verrata erityyppisten asiakkaiden viestintää
 • kuvata suullisesti oman alansa ammattitilanteita. 

Oppimateriaali

Jokin seuraavista:

 • Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Helsinki: Edita Prima,
 • Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY,
 • Niemi, T., Nietosvuori, L. & Virikko, H. 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita Prima,
 • Roivas, M. & Karjalainen, A.-L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita,
 • lisäksi verkkomateriaali.
 • No labels