Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää loogisia operaatioita ohjelmoinnissa
  • osaa kuvata ohjelman kehityksen vaiheet ja suorituksen periaatteet
  • osaa suunnitella ja toteuttaa modulaarisen vuorovaikutteisen sovelluksen
  • osaa käyttää hyväkseen ohjelmankehitysvälineitä
  • osaa nimetä muuttujat ja funktiot kuvaavasti
  • noudattaa hyvää ohjelmointitapaa

Sisältö

Ohjelman perustoiminnot ja -rakenteet, aliohjelmat ja funktiot, tietotyypit ja perustietorakenteet, taulukoiden ja tiedostojen käsittely, ohjelman kirjoittaminen, virheiden etsintä ja testaus.

Edeltävä osaaminen

WWW-teknologiat -opintojakson tiedot. 

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

  • No labels