Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija 

  • osaa suunnitella ja toteuttaa tietoturvallisen lähiverkon pientoimiston tarpeisiin
  • osaa kuvata Internetin perusrakenteen ja toiminnan
  • osaa kuvata IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet
  • osaa soveltaa binäärialgebran perusteita aliverkotuksessa ja käyttää 1- ja 2-komplementtilukuja
  • osaa käyttää yleisimpiä lähiverkon teknologioita suunnittelu- ja toteutustyössä
  • osaa toteuttaa tietoturvallisen kotiverkon (SOHO) ja liittää sen operaattoriverkoon
  • osaa kuvata salauksen toimintaperiaatteen
  • osaa tehdä tietoverkkojen vianetsintää
  • osaa toimia paketti- ja sisältösuodatuksen perusteiden mukaisesti

Sisältö

Tietoturvallisen lähiverkon suunnittelu ja toteutus pientoimiston tarpeisiin, sen liittäminen turvallisesti Internet-verkkoon, Internet-verkon hallintorakenne, tietoliikenneverkkojen peruskomponentit (kytkimet, reitittimet ja palomuurit)

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä tentti. Arviointi asteikolla 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

  • No labels