Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa esitellä immateriaalioikeuksiin liittyviä käsitteitä
  • osaa ratkoa systemaattisesti ongelmia projektin tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osaa suunnitella ja toteuttaa ICT-ratkaisuun tähtäävän projektin projektiryhmässä
  • osaa esitellä ja perustella projektiryhmän tekemiä ratkaisuja projektidokumenttien katselmuksessa
  • osaa käyttää hyväkseen työkaluja tehokkaasti

Sisältö

Immateriaalioikeudet, ongelmanratkaisuprosessi, projektinhallinta ja katselmointi, projekti.

Edeltävä osaaminen

Projektityöskentelyn perusteiden osaaminen

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, harjoitustehtävät ja projekti. Arviointi 1 - 5

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

  • No labels