Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tehdä tietokantakyselyjä ja datan päivityksiä SQL-kieltä hyödyntäen
  • osaa normalisoinnin perusperiaatteet sekä toimia niiden mukaisesti
  • osaa ylläpitää tietokantoja
  • osaa kuvata transaktioiden toimintaperiaatteet
  • osaa selittää tietoturvan merkityksen tiedonhallinnassa
  • osaa kuvailla XML / oliorelaationaalinen / NoSQL tietokantatyypit

Sisältö

Relaatiotietokantojen toiminnan perusperiaatteet, käsitemallin perusperiaatteet ja käyttö tietokantojen suunnittelussa, SQL-kieli, tietokannanhallintajärjestelmän tehtävät, normalisointi, transaktiot, muut tietokantatyypit.

Edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet.

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

 

  • No labels