Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • osaa hankkia tietoa ja soveltaa sitä sovellusprojektityön ratkaisemiseksi
  • osaa analysoida asiakkaan ongelmia ja tehdä analyysin perusteella projektisuunnitelman
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tietovarastoja hyödyntävän ohjelmistoprojektin
  • osaa hyödyntää ohjelmankehitysympäristön ominaisuuksia projektin toteutuksessa
  • osaa toimia sekä itsenäisesti että ryhmän aktiivisena jäsenenä projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osaa toimia yksin ja projektiryhmän jäsenenä projektin tavoitteiden mukaan
  • osaa tarkastella projektia projektipäällikön ja ohjausryhmän näkökulmista

Sisältö

Itsenäinen tiedonhankinta, ongelmanratkaisuprosessi, projektin suunnittelu ja toteuttaminen.

Edeltävä osaaminen

Projektityöskentelyn perusteiden ja Green ICT -järjestelmäprojektin osaaminen, Ohjelmoinnin perusteiden osaaminen

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, harjoitustehtävät ja projekti. Arviointi 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

  • No labels