Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata työturvallisuuslakiin sisältyviä säädöksiä työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä
 • osaa etsiä ja käyttää haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin liittyviä käyttöturvallisuustiedotteita
 • osaa käyttää laboratoriokoneita työturvallisuusmääräysten mukaan
 • osaa työskennellä laboratorioiden koneilla ja laitteilla turvallisesti käyttäen oikeita työtapoja. 

Sisältö

 • työsuojelu ja työturvallisuus
 • työturvallisuusmääräykset
 • käyttöturvallisuustiedotteet
 • omakohtainen työskentely laboratorion koneilla
 • opiskelija suorittaa koneiden ”ajokortin”

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, tehtävät ja tentti.
 • Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

 • Luennot ja monisteet sekä konekohtaiset suoritukset.
 • No labels