Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

0750DI503 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua matemaattisen analyysin peruskäsitteisiin ja oppia soveltamaan niitä koulutusohjelman mukaan esimerkiksi kinematiikkaan, lujuusoppiin tai sähköoppiin.

Sisältö

  • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
  • integraalifunktio ja määrätty integraali
  • derivaatan ja integraalin yleiset perusominaisuudet ja tavallisimpien funktioiden derivoimis- ja integroimiskaavat
  • ääriarvot ja käännepisteet
  • pinta-ala, painopiste ja momentti

Edeltävät opinnot

Matematiikan perusteet tai vastaavat tiedot, Geometria ja trigonometria

Suoritustapa ja arviointi

  • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 C. 7. painos. Helsinki: WSOY

  • No labels