Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751PR405 Projekti 3 – Tutkimus- ja kehitysprojekti 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa toteuttaa tieteellisiin vatimuksiin perustuvia tutkimustöitä
 • osaa toteuttaa toimeksiannot projekteina
 • osaa suunnitella, ohjata ja johtaa projektia 

Sisältö

 • tutkimustyön vaatimukset ja tutkimusmenetelmät
 • projektisuunnitelman laadinta
 • projektinhallinta
 • tutkimustyön toteutus
 • tutkimusraportin tekeminen
 • tulosten arviointi ja johtopäätökset
 • tulosten hyväksikäyttö

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, tutkimustyön hyväksytty suorittaminen, tutkimusraportti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, monisteet, tutkimusvälineet ja –materiaali

 • No labels