Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa vertailla yhdistelmämateriaaleissa käytettäviä matriisi- ja lujitemateriaaleja sekä yhdistelmämateriaalien ominaisuuksia
 • osaa kuvata valmistustekniikoita
 • osaa arvioida yhdistelmämateriaalien käyttömahdollisuuksia
 • osaa kuvata kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä

  

Sisältö

 • terminologia ja merkinnät
 • raaka-aineet ja puolivalmisteet
 • valmistustekniikat
 • erilaiset yhdistelmämateriaalit, esimerkiksi muovikomposiitit, puun ja muovien yhdistelmät, pakkausmateriaalit
 • yhdistelmämateriaalien sovellukset, ympäristönäkökohdat ja tulevaisuudennäkymiä

Edeltävät opinnot

 • 0750MP205 Materiaaliopin perusteet 5 op

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, tehtävät ja tentti
 • Arviointi asteikolla 1 – 5

Opiskelumateriaali

 • Luentoaineisto
 • No labels