Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa selvittää ja selittää miten materiaalikierrätyksellä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta
 • osaa vertailla materiaaleja keskenään ja arvioida niiden vaikutuksia kierrätykseen tai miten niitä voidaan kierrättää
 • osaa lajitella eri jakeita kierrätystä silmälläpitäen
 • osaa hyödytää jätemateriaaleja uusien tuotteiden valmistuksessa
 • osaa seurata kierrätykseen liittyvää yritystoimintaa

 

Sisältö

 • kierrätyksen merkitys neitseellisiä raaka-aineita säästävänä tekijänä
 • materiaalien erilaiset kierrätysmenetelmät
 • kierrätysmenetelmien valintaan vaikuttavat tekijät
 • materiaalien keräys ja siihen liittyvät kustannustekijät
 • uusiomateriaaleista valmistettavat tuotteet

Edeltävät opinnot

 • Materiaaleihin, tuotteiden suunnitteluun ja
  valmistukseen liittyvät opinnot

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja harjoitusten ja etätehtävien raportointi ja esittely
 • Arviointi asteikolla 1 – 5, perusteina harjoitusten ja etätehtävien suoritus

Opiskelumateriaali

 • Sovitaan opintojakson alussa
 • No labels