Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palvelujen toimintaympäristön moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04PTOI1 Toimintaympäristö 5 op
  • 04OPTOI1 Toimintaympäristö 3 op
  • 01PINFO Informaatiolukutaito 1 op
  • 11ANNISKE Anniskelupassi 0,5 op
  • 11HYGIENIA Hygieniapassi 0,5 op 
 • 04PTOI2 Asiantuntijaviestintä ja työvälineosaaminen 5 op
  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä 3 op
  • 04OPTOI3 Työvälineosaaminen 2 op
 • 04PTOI3 Service English 5 op
  • 04OPTOI4 Englannin kieli ja viestintä 3 op
  • 04OPTOI5 Service English 2 op

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelijat hahmottavat palveluliiketoiminnan moninaisen toimintaympäristön. Opiskelijat harjaantuvat asiantuntijaviestintään ja työvälineiden käyttöön.

Palvelujen toimintaympäristön moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella opintojaan ja uraansa 
 • osaa tarkastella työelämää elinikäisen oppimisen näkökulmasta
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työssään
 • osaa tunnistaa tiedontarpeen, hakea tietoa ja tarkastella tietoa kriittisesti
 • osaa viestiä suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa toimia palvelusektorilla  kestävän kehityksen periaatteiden mukaan

Sisältö

Yleiset työelämätaidot; kommunikaatiotaidot kuten vuorovaikutustaito, kuuntelutaito, suullinen ja kirjallinen viestintä; kestävä kehitys toimintaympäristössä.

Opiskelumateriaalit

 • Kortesuo, K. 2011. Tee itsestäsi brändi: asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. Jyväskylä: WSOYpro.
 • Aalto, T. 2012. Kuinka olla avoin: työelämän uudet viestintätaidot. Helsinki: Finn Lectura.
 • Lohtaja-Ahonen, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2012.Tehoa työelämän viestintään. Helsinki: Sanoma Pro.

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

 

 • No labels