Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojaksoon sisältyy seuraavat osiot:

  • Asiantuntijaviestintä 3 op
  • Työvälineosaaminen 2 op


ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa •arvioida ja tulkita erilaisten viestien merkityksiä ja kehittää omia viestintätaitojaan •soveltaa suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja tarkoituksenmukaisesti ja dialogisesti työelämän asiakastilanteissa •soveltaa ryhmätyötaitoja kokous- ja neuvottelutilanteissa •suunnitella ja tuottaa oikeakielisiä asiakastekstejä sekä tieteellisiä artikkeleita.

Sisältö

Työelämän tekstilajit, opiskelutekstit, artikkeli, ryhmätyön menettelytavat, kokouksen ja neuvottelut, puhe, suullinen raportointi.

Edeltävä osaaminen -

Toteutus ja arviointi

Aktivoiva lähiopetus, verkkotehtävät, artikkeli, kielenhuollon koe.

Arviointi asteikolla 0–5

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa •tuottaa asiatyylistä artikkelitekstiä, joka täyttää lähdekriittisen tieteellisen tekstin kriteerit •suunnitella ohjetekstejä ja raportteja eri kohderyhmille •yhdistää erilaisia ryhmätyön menetelmiä kokous- ja neuvottelutilanteissa •tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää ja tehdä sen pohjalta toiminnallisia johtopäätöksiä •soveltaa suulliseen esitykseen opiskelualansa tietoa.

3 Opiskelija osaa •tuottaa asiatyylistä esseetekstiä, jossa sovellettu lähdekritiikkiä •tuottaa ohjetekstejä ja raportteja •arvioida ryhmätyön menetelmien käyttöä kokous- ja neuvottelutilanteissa •tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää •suunnitella suullisen esityksen.

1 Opiskelija osaa •tuottaa ammattialansa tekstiä •tunnistaa ohjetekstejä ja raportteja •määritellä kokous- ja neuvottelutilanteen rakenteen •verrata erityyppisten asiakkaiden viestintää •kuvata suullisesti oman alansa ammattitilanteita.

Oppimateriaali

Jokin seuraavista:
•Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Helsinki: Edita Prima
•Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY
•Niemi, T., Nietosvuori, L. & Virikko, H. 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita Prima
•Roivas, M. & Karjalainen, A.-L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita
•lisäksi verkkomateriaali.

TYÖVÄLINEOSAAMINEN 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • suorittaa tietotekniikan näyttökokeen (Windowsin perusteet, Internet tiedonhaun ja viestinnän välineenä, tekstinkäsittelyn perusteet, pitkän asiakirjan käsittely, taulukkolaskennan perusteet, esityksen laatiminen esitysgrafiikka ohjelmalla).
  • hallitsee atk-välineiden ja työvälineohjelmien käytön perustaidot
  • pystyy soveltamaan tietotekniikkaa omassa opiskelussaan ja päivittäisenä työvälineenään yrityselämässä.

Sisältö
Windows, Internet, Microsoft Office, tietoturva, nettietiketti

Suoritustapa ja arviointi
 Aktiivisuus lähiopetuksessa, harjoitukset, itsenäinen opiskelu ja näyttökokeet. Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali
Opetuksen yhteydessä ilmoitettavat verkkolähteet ja luentomateriaali.
  • No labels