Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liiketoimintaympäristön moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04PLTY1 Yritystalouden perusteet ja ohjaus 5 op
 • 04PLTY2 Organisaation toiminta ja esimiestyön arki 5 op
 • 04PLTY3 Myyntitaito ja markkinointi 5 op

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja tilanteissa. Opiskelija hahmottaa ympäröivän liiketoimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet palvelujen tuottamisessa. Opiskelijat oppivat tunnistamaan liiketoiminnan ja liiketoimintojen pääpiirteet, laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen merkityksen sekä asiakaslähtöisen toiminnan erityispiirteet palvelualoilla.

Liiketoimintaympäristö -moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa huomioida taloushallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa
 • osaa kuvata laskentatoimen osa-alueet ja tehtävät sekä sen, mitä kannattavuusajattelulla tarkoitetaan
 • osaa kuvata markkinoinnin peruskäsitteet ja tehtävät yrityksessä
 • osaa hahmottaa organisaation toimintojen väliset yhteydet ja henkilökunnan osaamisen merkityksen organisaatiossa
 • osaa kuvata, mitä myyntityöllä sekä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan 
 • osaa ohjata asiakasta ja kaupankäyntitilannetta ostopäätösvaiheeseen

Sisältö

Talousohjaus osana yrityksen toimintaa; laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet; katetuottolaskenta; markkinointi- ja palveluyrityksen kannattavuuden seuranta, hinnoittelu ja budjetointi; henkilöstö organisaation voimavarana.

Opiskelumateriaalit

 • Bergström, S. & Leppänen, A. 2009. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita.

 • Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. 2011. Laskentatoimi. Helsinki: Edita Prima.

 • Mittilä, T. & Somersalmi, V. 2011. Liiketoimintaosaaminen. Helsinki: WSOYpro.

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.


 • No labels