Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palveluiden innovoinnin ja kehittämisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04AKEH1 Palveluiden innovatiivinen kehittäminen 5 op
 • 04AKEH2 Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5 op
 • 04AKEH3 Projekt i Norden  5 op
  • 01RUOK Ruotsin kielen kirjallinen osuus (1,5 op)
  • 01RUOS Ruotsin kielen suullinen osuus (1,5 op)
  • 04AKEH31 Projekt (2 op)

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat innovoivat ja kehittävät palveluita erilaisiin palvelualojen yrityksiin. Palveluiden kehittämistyökaluja ja lähestymistapoja käytetään monipuolisesti erilaisissa tilanteissa.

Palveluiden innovointi ja kehittäminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata palvelujen innovatiivisen kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja työkalut
 • osaa käyttää eri kanavia, keinoja ja huomioida eri kohderyhmät myynnissä ja markkinoinnissa 
 • osaa kehittää ja johtaa asiakaskokemusta
 • osaa toimia kannattavasti palvelukehittämistyössä
 • selviytyy palveluliiketoiminnan suullisista ja kirjallisista perustilanteista ruotsin kielellä

Sisältö

Palvelujen tuottaminen ja kuluttaminen; kyky kehittää innovatiivisia, kannattavia ja vastuullisia palvelutuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden ja palveluntarjoajien sekä toimintaympäristön tulevaisuuden tarpeisiin; asiakaskokemuksen johtaminen.

Opiskelumateriaalit

 • Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V. 2009. Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Helsinki: Tekes. 
 • Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOYPro.
 • Korkman, O. & Arantola, H. 2009. Arki – eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. Helsinki: WSOYPro.

 • Löytänä, J. & Kortesuo, K. 2011. Asiakaskokemus - palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Helsinki: Talentum.
 • Martin, D. & Schouten, J. 2011 Sustainable marketing. Boston: Prentice Hall.

 • Tolkki, J. & Öhman, M. 2012. Perspektiv på affärssvenska. Helsinki: WSOYPro. 

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.
 

 • No labels