Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palveluyrittäjyyden moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04PYRI1 Yrittäjyysosaaminen 5 op
 • 04PYRI2 Kannattava liiketoiminta 5 op
 • 04PYRI3 Yritysjuridiikka 5 op

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisiin palveluyrittäjyyden muotoihin ja sähköisen liiketoiminnan malleihin. Opiskelijat oppivat tunnistamaan liiketaloudellisten reunaehtojen merkityksen ja kannattavuusajattelun erityispiirteet palvelualoilla. He oppivat hahmottamaan ja tunnistamaan mahdollisuuksia, joita teknologinen kehittyminen tarjoaa palvelualoille.


Palveluyrittäjyys -moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata palveluyrittäjyyden erityispiirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia
 • osaa kuvata, mitä kannattavalla palveluliiketoiminnalla tarkoitetaan ja mitä sen liiketaloudelliset reunaehdot ovat
 • osaa seurata teknologian kehittymisen piirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia palvelualoilla
 • osaa toimia vastuullisesti ja luovasti työtehtävissään
 • osaa toimia yrityksessä lainsäädännön mukaan

Sisältö

Palvelualojen yritystoiminta, liikeideat ja kannattavuuden periaatteet; teknologian kehittymishaasteet ja mahdollisuudet palveluyrityksissä; yrittäjyyden ja luovan, yrittäjämäisen ajattelun merkitys yhteiskunnassa, alueella ja työyhteisössä.

Opiskelumateriaalit

 • Peltola, H. 2007. Palveluloisto ja kiehtomisen aito taito. Helsinki: Edita.
 • Pyykkö, M. 2011. Minustako yrittäjä? Helsinki: WSOYpro.
 • Kyläkallio, K. & Numminen, R. 2012. Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita.

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

 • No labels