Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija

  • osaa tunnistaa, määritellä, rajata ja käsitteellistää työelämän ilmiöitä ja tehdä niistä tutkittavia ja kehitettäviä
  • omaa valmiuksia toimia alan tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä
  • on kehittänyt ongelmanratkaisukykyään, organisointitaitojaan, hahmottamiskykyään sekä taitojaan työskennellä vuorovaikutteisesti, pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti
  • osaa innovatiivisesti soveltaa teoriatietoja työelämän ongelmiin ja ilmiöihin sekä käsitteellistää niitä
  • osaa arvioida omaa toimintaansa kriittisesti ja kehittää sitä
  • osaa raportoida työnsä suullisesti ja kirjallisesti

Opinnäytetyön tekemisessä harjaantuvat kokonaisvaltaisesti kaikki osaamisalueet, mutta erityisesti työelämätaidot, kommunikointitaidot ja elämänhallinnan taidot korostuvat. Kommunikaatiotaitoihin kuuluvat vuorovaikutustaito, kuuntelutaito, suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä medialukutaito. Elämänhallinnan osaamiskokonaisuus sisältää muun muassa oppimisen taidon, ongelmanratkaisutaidon, analyyttisyyden sekä kyvyn organisoida ja hallita ajankäyttöä. Opinnäytetyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tietojen ja taitojen hankintaan sekä niiden soveltamiseen ongelmaratkaisussa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Kokonaisuutena opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa ammatilliseen kasvuun ja oman asiantuntemuksen vahvistamiseen. Opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan joko tutkimuksellisia tai toiminnallisia töitä, joiden aiheet liittyvät palvelusektorin keskeisiin kehittämiskohteisiin. Opinnäytetyön tehnyt opiskelija kykenee perusteltujen valintojen tekemiseen ja luotettavan tiedon tuottamiseen.

Sisältö
Kirjallinen opinnäytetyö, opinnäytetyöseminaari esittely, vertaisarviointi ja kypsyysnäyte.

Suoritustapa ja arviointi
Aiheanalyysi, opinnäytetyösuunnitelma, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Lisätietoa opinnäytetyöstä, sen raportoinnista, seminaarityöskentelystä ja arvioinnista on Repussa (http://reppu.lamk.fi). Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai toisen opiskelijan kanssa.

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 

  • No labels