Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01SUO ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP

01SUOA ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP 01PINFO INFORMAATIOLUKUTAITO JA VERKKOTYÖSKENTELY 1 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tulkita erilaisten viestien merkityksiä
 • osaa kehittää omia viestintätaitojaan
 • osaa soveltaa suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja tarkoituksenmukaisesti ja dialogisesti työelämän asiakastilanteissa
 • osaa soveltaa ryhmätyötaitoja kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • osaa suunnitella ja tuottaa oikeakielisiä asiakastekstejä sekä tieteellisiä artikkeleita.

 Sisältö

Työelämän tekstilajit, opiskelutekstit, artikkeli, ryhmätyön menettelytavat, kokouksen ja neuvottelut, puhe, suullinen raportointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Aktivoiva lähiopetus, verkkotehtävät, artikkeli, kielenhuollon koe.

Arviointi asteikolla 1–5

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa

 • tuottaa asiatyylistä artikkelitekstiä, joka täyttää lähdekriittisen tieteellisen tekstin kriteerit
 • suunnitella ohjetekstejä ja raportteja eri kohderyhmille
 • yhdistää erilaisia ryhmätyön menetelmiä kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää ja tehdä sen pohjalta toiminnallisia johtopäätöksiä
 • soveltaa suulliseen esitykseen opiskelualansa tietoa.

3 Opiskelija osaa

 • tuottaa asiatyylistä esseetekstiä, jossa sovellettu lähdekritiikkiä
 • tuottaa ohjetekstejä ja raportteja
 • arvioida ryhmätyön menetelmien käyttöä kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää
 • suunnitella suullisen esityksen.

1 Opiskelija osaa

 • tuottaa ammattialansa tekstiä
 • tunnistaa ohjetekstejä ja raportteja
 • määritellä kokous- ja neuvottelutilanteen rakenteen
 • verrata erityyppisten asiakkaiden viestintää
 • kuvata suullisesti oman alansa ammattitilanteita.

Oppimateriaali

Jokin seuraavista:

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Helsinki: Edita Prima,

Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY,

Niemi, T., Nietosvuori, L. & Virikko, H. 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita Prima,

Roivas, M. & Karjalainen, A.-L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita,

lisäksi verkkomateriaali

01PINFO INFORMAATIOLUKUTAITO JA VERKKOTYÖSKENTELY 1 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa tunnistaa tiedontarpeensa ja tiedonhankinnan merkityksen opintojen eri vaiheissa
 • osaa hankkia opiskelussa tarvitsemaa tietoa tehokkaasti ja monipuolisesti
 • osaa hyödyntää opiskelussa tarvittavia erityyppisiä lähdeaineistoja ja palveluja
 • osaa arvioida tietoaineistoja lähdekriittisesti
 • osaa käyttää tietoa eettisesti

Sisältö

Informaatiolukutaito liittyy aina johonkin opiskeltavaan aineeseen, kuten Asiantuntijaviestinnässä esseen/ artikkelin aiheeseen tehtävään tiedonhankintaan ja tulosten analysointiin tiedonlähteiden arvioinnin näkökulmasta. Keskeisiä oppimisalueita ovat: eri alojen elektroniset tietoaineistot ja -kannat, Finna-portaali, avoimet verkkojulkaisut, tiedonhankintastrategiat ja hakutekniikat, tietoaineistojen tekijän- ja käyttöoikeudet sekä lisenssit, lähdekriittisyys kriteereineen.
Suoritusajankohta
Osio on suositeltavaa suorittaa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena, sillä hyvät tiedonhankinnan taidot ovat yksi sujuvan opiskelun edellytys.
Edeltävä osaaminen
Tietokoneen perushallinta. Opiskelija osaa käyttää Lahden ammattikorkeakoulussa hyödynnettäviä opetuksen ja opiskelun järjestelmiä.

Toteutus

Kontaktiopetuksena suorittavat

Verkkokurssina suorittavat

Arviointi
Osaamiskokeen tai verkkokurssin hyväksytty/ hylätty suoritus

Oppimateriaali

 

 • No labels