Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01ENG ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opintojakso on eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2 :”Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.”

Yllä oleva kuvaus antaa taitotason, mutta se perustuu yleiskielen tavoitteisiin.

Kuvausta sovelletaan ammattialakohtaisesti.

Sisältö

Asiatyylinen viestintä (suullinen ja kirjallinen)

  • keskustelutaidot ja suullinen esitystaito
  • omasta koulutuksesta kertominen
  • työhakemusasiakirjojen kirjoittaminen
  • oman alan tekstejä ja perussanastoa
  • verkkotietolähteiden käyttö
  • rakenteita tarpeen mukaan aihekontekstissa

Kulttuurituntemus, oppimaan oppiminen ja oppimisstrategiat kuuluvat läpäisyaiheina kaikkiin osa-alueisiin.

Edeltävä osaaminen

Englannin kielessä vaaditaan lukion A/B-kieli tai vastaava taso. Kaikki opiskelijat osallistuvat ennen vieraan kielen opintojen alkua kirjalliseen lähtötasokokeeseen (poikkeuksena opiskelijat, jotka ovat ylioppilaskokeessa saaneet kyseisestä kielestä arvosanan M, E tai L). Kokeessa hylätyt ohjataan täydentämään kielitaitoaan.

Toteutus ja arviointi

Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen ja läpäisemällä hyväksytysti suullinen ja kirjallinen tentti.  Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa korvaava koe (näyttökoe), mikäli hän katsoo omaavansa siihen valmiudet. Näyttökoe käsittää suullisen ja kirjallisen osion ja edellyttää opiskelijan koulutusohjelman ammatillisen perussanaston hallintaa. Hyväksytty suoritus vastaa vieraan kielen 3 opintopisteen suorittamista.

Oppimateriaali

Koulutusohjelmakohtainen materiaali.

  • No labels