Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII010 YHTEISÖVIESTINTÄ JA MONIKULTTUURISUUSTAIDOT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
  • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen ja maineenhallintaan
  • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
  • ymmärtää kulttuurierojen merkityksen viestinnässä
  • osaa toteuttaa yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
  • osaa valita tarkoituksenmukaisia keinoja ja kanavia viestintään
  • osaa vaikuttaa yrityskuvaan tekstien avulla / teksteillä

 Sisältö

Yhteisöviestinnän periaatteet ja tehtävät, viestintä maineenhallinnan osana, viestinnän suunnittelu, tiedottavat ja markkinoivat tekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä, monikulttuurinen työyhteisö, monikulttuurisuustaitojen kehittäminen

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähi- ja etäopetus 2. Arvioitavat tehtävät: Yritysportfolio, case-tehtävä, mahdolliset yksilö- ja ryhmätehtävät. Portfolioseminaariesitys huomioidaan osana Yhteisöviestinnän arvosanaa. Arviointi asteikolla T1 – K5.

Opiskelumateriaali

Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro

Juholin, E. 2013. Communicare. Kasva viestinnän ammattilaiseksi. Helsinki: Management Institute of Finland

Opettajan osoittama materiaali

 

  • No labels