Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

Ammattiopinnot 45 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee ….
  • ymmärtää …
  • osaa …
  • kehittää …
  • No labels