Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII010 YHTEISÖVIESTINTÄ JA MONIKULTTUURISUUSTAIDOT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija •ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta •ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen ja maineenhallintaan •ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden •ymmärtää kulttuurierojen merkityksen viestinnässä •osaa toteuttaa yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää •osaa valita tarkoituksenmukaisia keinoja ja kanavia viestintään •osaa vaikuttaa yrityskuvaan tekstien avulla / teksteillä

 Sisältö

Yhteisöviestinnän periaatteet ja tehtävät, viestintä maineenhallinnan osana, viestinnän suunnittelu, tiedottavat ja markkinoivat tekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä, monikulttuurinen työyhteisö, monikulttuurisuustaitojen kehittäminen

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähi- ja etäopetus 2. Arvioitavat tehtävät: Yritysportfolio, case-tehtävä, mahdolliset yksilö- ja ryhmätehtävät. Portfolioseminaariesitys huomioidaan osana Yhteisöviestinnän arvosanaa. Arviointi asteikolla T1 – K5.

Opiskelumateriaali

Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro

Juholin, E. 2013. Communicare. Kasva viestinnän ammattilaiseksi. Helsinki: Management Institute of Finland

Opettajan osoittama materiaali

  • No labels