Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730SE303 SÄHKÖTEKNIIKAN JA ELEKTRONIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • pystyy perusteet suoritettuaan menestyksellisesti osallistumaan automaatioteknisiin ammattiopintoihin
 • osaa sähkötekniikan ja elektroniikan perusteorian ja käsitteet

Sisältö

 • sähköstä
 • sähkövaraus ja sähkökenttä
 • sähkösuureet: virta, jännite, resistanssi ja teho
 • sähkövirta ja magneettikenttä
 • tasasähkö ja vaihtosähkö
 • tasasähköpiirilaskuja
 • reaktanssit
 • elektroniikan peruskomponentit: diodi ja transistori
 • diodi ja tasasuuntaus
 • transistori vahvistimena ja kytkimenä

Toteutus ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etätehtäviä ja tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): opiskelija tuntee sähkötekniikan ja elektroniikan peruskäsitteet ja komponentit

Hyvä taso (3-4): opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön: osaa laskea yksinkertaisen DC- ja AC-piirin ja mitoittaa teholähteen

Erinomainen taso (5): opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön

Oppimateriaali

Ahoranta, Ahoranta: Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet, WSOY, 2007.

 • No labels