Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MY203 MEKANISOINTIYKSIKÖT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita ja mitoittaa paikoituskäytöissä tarvittavan perusmekaniikan.

Sisältö

  • mekanismit
  • mekanisoinnissa käytettävät toimilaitteet
  • kuljettimet
  • koneenrakennuksen ja mekatroniikan vaihdetyypit ja kytkimet
  • hihna- ja ketjukäytöt
  • liuku- ja vierintäjohteet
  • lineaariyksiköt
  • ruuvikäytöt: liuku-, kuula- ja rullaruuvit
  • kaapelointielimet

Edeltävä osaaminen

Mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi 3 op

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, laskuharjoitukset, harjoitustyö, tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tunnistaa koneiden mekanisoinnissa ja automatisoinnissa käytettävät peruskomponentit, ymmärtää niiden toiminnan sekä hallitsee valinnan ja mitoituksen perusperiaatteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön. Hän osaa tehdä edulliset ja toimivat komponenttivalinnat konkreettiseen laitteeseen siten, että halutut toiminnot toteutuvat turvallisesti ja luotettavasti. Opiskelija ymmärtää myös komponenttien käyttöenergiaan liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne. Hän toimii luontevasti ryhmässä, mutta tarvittaessa pystyy tekemään myös itsenäisiä valintoja ja päätöksiä mm. komponenttihankintojen yhteydessä. Opiskelija kykenee insinöörimäiseen työskentelytapaan projektin eri sidosryhmien kanssa toimiessaan.

Oppimateriaali

Valtanen, E. 2012. Tekniikan taulukkokirja. 19. painos. Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä.
Airila, M. 2011. Mekatroniikka. 8. painos. Otatieto Oy, Espoo.
Opintojakson verkkosivuilla jaettava materiaali

  • No labels