Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MS303 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää perusmittausmenetelmiä
  • osaa tehdä yksinkertaisia mittauksia kunnossapitoon ja vianhakuun liittyen
  • osaa säätötekniikan perusteet
  • osaa tehdä PID-säätimen ohjelmoitavalla logiikalla

Sisältö

  • mittaustekniikan perusteet
  • mittalaitteet ja mittausmenetelmät
  • mittausharjoituksia (vian haku)
  • säätötekniikan perusteet: ohjaus ja säätö (closed loop), PID-säädön perusteet
  • harjoituksia (PID-säätö logiikalla)

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, laboratorioharjoitukset ja kokeet.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee mittaustekniikan liittyvän termistön ja perusteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija hallitsee hyvin mittaustekniikkaan ja –laitteistoon liittyvät asiat sekä osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vianhakutilanteissa. Opiskelija osaa verrata erilaisia mittalaitteita ja valita oikean laitteiston tiettyyn käyttöön.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta, osaa soveltaa mittaustekniikkaan ja -laitteistoon liittyviä asioita sekä haluaa jakaa osaamistaan myös muille ja hyödyntää osaamistaan osaksi ryhmän yhteistä toimintaa.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa

  • No labels