Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730PK303 PAIKOITUSKÄYTÖT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia ohjausohjelman yksinkertaiseen paikoitussovellukseen
  • tuntee paikoituskäytöissä tarvittavat asema-anturit

Sisältö

  • asema-anturit (optiset pulssianturit)
  • logiikkaohjelman ryhmittely: sekvenssit, muistialueet, analogiaohjaus, nopeat laskurit, aliohjelmarutiinit
  • logiikkaohjelmointiharjoitukset (erilaisia paikoitusohjelmatoteutuksia: projekti 2)
  • käyttöliittymän konfiguroiminen ohjauslaitteeseen (PLC)

Edeltävä osaaminen

Ohjaussuunnittelun perusteet

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset, tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tunnistaa paikoitussovelluksissa käytettävät standardikomponentit ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön. Hän osaa laatia lineaaritoimilaitteilla (kuularuuvi, lineaariyksikkö) toteutettuun paikoituslaitteeseen ohjausohjelman ja testata sen toimivuuden. Opiskelija osaa kytkeä paikoitusanturit ohjauslaitteeseen sekä tehdä tarvittavat alustukset.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kyky kehittää ohjausohjelmia edelleen siten, että ohjauksessa huomioidaan mm. häiriöiden vaikutukset paikoitustarkkuuteen. Opiskelija haluaa siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön. Ohjelmointiteknisiä ongelmia ratkoessaan opiskelija osoittaa pitkäjänteisyyttä.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

  • No labels