Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730SM305 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa yksinkertaisen AC-sähkömoottorikäytön paikoitussovelluksiin.

Sisältö

  • sähkömoottorikäyttöjen perusteet
  • sähkömoottorikäyttöjen fysikaaliset perusteet (magnetismi ja sähkömagneettinen induktio)
  • lineaarisen liikkeen tuottamisen matematiikka (derivaatta ja integraali)
  • oikosulkumoottorikäytön ja AC-servomoottorikäytön rakenne ja toiminta
  • moottorikytkennät (suora, taajuusmuuttaja, AC-servovahvistin)
  • moottorikeskuksen suunnittelu ja toteutus
  • sähkömoottorikäyttöjen valinta, mitoitus ja käyttö (SEW Eurodrive)

Edeltävä osaaminen

Automaatiosuunnittelun perusteet

Toteutus ja arviointi

Opintojakson arviointi perustuu PBL-oppimistehtäviin (ryhmäraportti), harjoitustehtävään (henkilökohtainen raportti) ja tenttiin.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee yleisimpien sähkömoottorien (DC-kestomagneetti-, oikosulku- ja AC-servomoottori) rakenteen ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteen.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön: osaa valita, suunnitella ja mitoittaa yksinkertaisen sähkömoottorikäytön.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson nettisivuilta.

  • No labels