Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MK306 MODULAARISET LOGIIKAT JA KÄYTTÖLIITTYMÄT 6 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee modulaaristen logiikoiden rakenteen sekä ohjelmoinnin perusteet
  • tuntee valvomon konfiguroinnin perusteet
  • osaa liittää ja konfiguroida käyttöliittymän ohjelmoitavaan logiikkaan

Sisältö

  • modulaaristen logiikoiden rakenne, käyttöönotto ja ohjelmointi
  • automaation käyttöliittymät
  • valvomot

Edeltävä osaaminen

Ohjaussuunnittelun perusteet, Digitaalitekniikka ja Paikoituskäytöt

Toteutus ja arviointi

PBL-tietoiskut, harjoitustehtävät, ohjelmointiharjoitukset laboratoriossa, harjoitustyö, tentti, ohjelmoinnin näyttökoe

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tunnistaa järjestelmätason automaatiossa käytettävän yleisimmän ohjaustekniikan ja ymmärtää laitteiden toimintaperiaatteet sekä konfiguroinnin ja ohjelmoinnin perusteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön. Hän osaa ohjelmoida modulaarisia ohjauslaitteita monipuolisesti myös parametrista ohjelmointitapaa käyttäen.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön. Ohjelmointiteknisiä ongelmia ratkoessaan opiskelija kykenee myös itsenäiseen työskentelyyn ja osoittaa toiminnassaan luovuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

  • No labels