Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 81 OP

0730TÄYD Täydentävät opinnot 12 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee tilastomatemaattisen analyysin peruskäsitteet  ja osaa soveltaa niitä mekatroniikan teknisiin ongelmiin
  • vahvistaa osaamistaan mekatroniikkaan liittyvistä fysikaalisista ilmiöistä

  • osaa tehdä ja analysoida fysikaalisia mekatroniikkaan liittyviä mittauksia ja laatia niistä mittauspöytäkirjan
  • osaa tehdä mittauspöytäkirjan perusteella raportin tuloksista ja johtopäätöksistä
  • osaa käyttää englannin kieltä kirjallisesti ja suullisesti erityisesti mekatroniikkaan liittyvissä asioissa
  • vahvistaa osaamistaan mekatroniikkaan liittyvistä kemiallisista ilmiöistä
  • No labels