Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0745YH03: YRITYKSEN YMPÄRISTÖVASTUUT, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tutustuu ympäristölainsäädännön sisältöön yleispiirteisesti
  • oppii hakemaan tietoa lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta eri tapauksissa
  • tuntee ympäristölainsäädännön maankäytön suunnittelulle, yritystoiminnalle ja luonnonvarojen käytölle asettamat vaatimukset Suomessa
  • tutustuu Suomen ympäristöhallintojärjestelmään

Sisältö

Opintojaksolla luodaan yleiskatsaus ympäristölainsäädäntöön ja sen historiaan. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupajärjestelmä, jätelaki, kemikaalilaki ja REACH-asetus, ympäristörikokset, vesilaki ja hajajätevesiasetus, maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki sekä laki rakennusten suojelusta, luonnonsuojelulaki, metsälaki ja maaseudun ympäristötukijärjestelmä. Kansaivälisiä sopimuksia ja EU:n vaikutusta lainsäädäntöön käsitellään eri aihepiirien yhteydessä.

Toteutus ja arviointi

Luennot, hyväksytyt ryhmätehtävät sekä tentti.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Alan keskeiset lait ja säännökset.

Marttinen, K., Saastamoinen, S. & Suvanto, S. 2000. Yrityksen ympäristövastuut. 2. painos. Kauppakaari Oyj, Helsinki

Ekroos, A. & al. 2010. Ympäristöoikeuden pääpiirteet. Helsinki: WSOYpro.

  • No labels