Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730VV303 VÄYLÄT JA VALVOMOT LOGIIKKAYMPÄRISTÖSSÄ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

 • tuntee tärkeimmät teollisuuden tiedonsiirrossa käytettävät kenttäväylät, niiden toimintaperiaatteet sekä peruskomponentit
 • tuntee parametrisen ohjelmoinnin periaatteet
 • osaa kenttäväylän konfiguroinnin ja muut tarvittavat alustukset (Profibus)
 • osaa laatia yksinkertaisia PLC-ohjelmia kenttäväylän kautta tapahtuvaa ohjausta varten
 • tuntee valvomon toiminnan, konfiguroinnin ja ohjelmoinnin perusteet
 • osaa liittää ja konfiguroida käyttöliittymän ohjelmoitavaan logiikkaan

 

Sisältö

 • kenttäväylätekniikan perusteet
 • automaation käyttöliittymät
 • teollisuus-Ethernetin perusteet
 • modulaariset logiikat väyläympäristössä
 • valvomot

Edeltävät opinnot

0730OS304 Ohjaussuunnittelun perusteet, 0730DT302 Digitaalitekniikka, 0730PK304 Paikoituskäytöt,

0730TM304 Tiedonkeruujärjestelmät ja modulaariset logiikat

Suoritustapa ja arviointi

PBL-tietoiskut, ohjelmointi- ja konfigurointiharjoitukset laboratoriossa, harjoitustyö, tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää verkotetun automaation periaatteet, tunnistaa hajautetuissa automaatiojärjestelmissä käytettävät peruskomponentit sekä ymmärtää niiden toiminnan ja konfiguroinnin periaatteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön. Hän osaa valita väyläperustaiseen automaatiojärjestelmään sopivat ohjaus- ja hajautuskomponentit, hallitsee niiden käyttöönottoon liittyvät rutiinit sekä osaa suunnitella ja laatia järjestelmätason ohjausohjelmia. Opiskelija osaa kytkeä hajautuskomponentit väylään.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön. Ohjelmointiteknisiä ongelmia ratkoessaan opiskelija kykenee myös itsenäiseen työskentelyyn ja osoittaa toiminnassaan luovuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus, opettajan jakama luentomateriaali, laitevalmistajien katalogit ja manuaalit.

 

 • No labels