Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730SJ303 SÄHKÖSUUNNITTELUN JATKOKURSSI (turvatekniikka), 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sähkösuunnitteluun liittyvät syvemmät tekniikat ja suunnitteluprosessin läpiviennin, koneturvatekniikan perusteet ja osaa suunnitella automaattisen laitteen turvajärjestelmän.

Sisältö

  • Johdon mitoitus ja suojaus
  • Sähkösuunnitteluprojektin eteneminen
  • Yleinen koneturvallisuus
  • Riskinanalyysi
  • Tekniset turvajärjestelmät ja –laitteet
  • Koneturvallisuusjärjestelmän suunnittelu
  • Excursio ja laboratoriotyöt

Edeltävät opinnot

0730SS303 Sähkösuunnittelun perusteet

Suoritustapa ja arviointi

Ekskursio, tietoiskut, laboratorioharjoitukset ja tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):

Opiskelija kykenee laatimaan perustason sähkösuunnitelman ja tekemään jakeluverkkoon liittyviä sähködynaamisia laskelmia. Koneturvallisuuden osalta tuntee kone- ja työturvallisuuden perusteet sekä osaa laatia mekatronisen koneen turvalliseksi käyttää.

Hyvä taso (3-4):

Opiskelija hallitsee hyvätasoisen sähkösuunnitelman laadinnan ja kykenee tekemään jakeluverkkoon liittyviä sähködynaamisia laskelmia. Opiskelija hallitsee koneturvallisuuden osana laiterakentamista ja kykenee itsenäisesti määrittämään oikean turvallisuustason mekatroniselle koneelle0.

Erinomainen taso (5):

Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta, osaa soveltaa sähkösuunnittelua ja koneturvallisuutta sekä haluaa jakaa osaamistaan myös muille ja hyödyntää osaamistaan osaksi ryhmän yhteistä toimintaa.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.

  • No labels