Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

0730ME204 MEKANIIKKASUUNNITTELUN ERIKOISKURSSI 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laskea usean rasituslajin aiheuttamat jännitykset sekä käsin että tietokoneen avulla
  • osaa valita mekaanisen rakenteen toleranssit ja pinnanlaadun

Sisältö

  • jännitysten yhdistäminen
  • elementtimenetelmän perusteita
  • tietokoneavusteinen lujuuslaskenta
  • toleranssit ja pinnanlaatu

Edeltävä osaaminen

Mekaniikkasuunnittelun perusteet, Mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi

Toteutus ja arviointi

Projekti-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisen rakenteen jännitykset sekä käsin laskemalla että tietokoneen lujuuslaskentaohjelmalla, opiskelija tuntee toleranssien ja pinnanlaadun perusteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa jännitysten laskentaa ja toleranssien sekä pinnanlaadun määritystä todelliseen rakenteeseen.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta ja jakaa sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan projektiin

Oppimateriaali

Karhunen, J. & al. 2004. Lujuusoppi, nro 543. 9. painos. Hakapaino Oy, Helsinki. ISBN 951-672-253-9.
Valtanen, E. 2012. Tekniikan taulukkokirja. 19. painos. Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä.
Lujuuslaskentaohjelmien oppaat

  • No labels