Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

04YLTH003 TALOUSHALLINTO 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvailla taloushallinnon merkityksen yrityksessä
  • osaa tulkita yrityksen kirjanpitoa
  • osaa tulkita tilinpäätöstä ja selostaa kassavirran muodostumisen
  • osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöslaskelmien perusteella

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja  taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä.
Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Tomperi, S. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Uusin painos. Edita.

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  • No labels