Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin tavoitteet

Tämän moduulin suorittamisen jälkeen olet perehtynyt pitkäaikaissairauksia sairastavan potilaan hyvään hoitotyöhön. Osaat toteuttaa tavallisimpien pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden kliinistä hyvää hoitotyötä, tunnistat oman osaamisen ja ammatillisen vastuualueen rajat ja ymmärät sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa. Moduulin jälkeen osaat perusteet potilaan/ asiakkaan näyttöön perustuvasta asiakaslähtöisestä ohjauksesta, asiakkaan aktiivisen roolin tukemisesta ja voimaannuttavasta työotteesta hyvän hoitotyön prosessissa. Moduulin suorittamisen jälkeen osaat tunnistaa potilasturvallisuusriskejä ja niiden hallintaa, osaat myös terveyden, työkyvyn ja toiminnanvajauksien riskien tunnistamista, terveydenedistämisen menetelmiä ja hoidon jatkuvuuden varmistamisen osana potilaan / asiakkaan hyvää hoitotyötä.

Ammatillisen kasvun tavoitteet moduulissa: Opiskelija päivittää ohjattuna opintosuunnitelman ja suunnittelee ohjattuna harjoittelupolkunsa. Opiskelijana tunnistat mahdollisia opiskelukyyn liittyviä haasteita ja haet niihin ratkaisuja. Opiskelijana osaat reflektoida sairaanhoitajan ammatti-identiteetin kehittymistä ja tunnistat omat vahvuudet ja kehittämisalueet.

Kompetenssit: Asiakaslähtöisyys, hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, ohjaus ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kansainvälistymisosaaminen

  • No labels