Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin tavoitteet

Tässä moduulissa perehdyt hyvään hoitamiseen akuuttihoitotyössä. Moduulin jälkeen osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida akuutisti sairastuneen ja/tai perioperatiivisessa hoidossa olevan potilaan hyvää hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat kohdata potilaan ja hänen läheisensä holistisena kokonaisuutena vaativissa hoitotilanteissa. Osaat myös soveltaa hoitotyön ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa näyttöön perustuvaa tietoa, esimerkiksi hoito- ja tutkimusohjeita, hoitosuosituksia ja  hyviä käytäntöjä. Toteutat turvallista hoitotyötä huomioiden sekä potilas- että työturvallisuuden. Osaat toimia moniammatillsiessa tiimissä ja analysoida omaa ja tiimin toimintaa.

Ammatillsien kasvun tavoitteet moduulissa: Opiskelijana päivität henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tunnistat mahdollisia opiskelukykyyn liittyviä haasteita ja haet niihin aktiivisesti ratkaisuja. Osaat reflektoida sairaanhoitajan ammatti-identiteetin kehittymistä ja tunnistat omat vahvuudet ja kehittämisalueet.

Kompetenssit

Kliininen hoitotyö, asiakaslähtöisyys, hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, johtaminen ja yrittäjyys, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus, eettinen osaaminen ja työyhteisöosaaminen.