Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 97 Current »

MUOTOILUN KOULUTUS / KORUMUOTOILUN PÄÄAINE
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä (op) / 4 vuotta

 

MUOTOILUN OPISKELU 

Muotoilun koulutuksen pääainejako noudattelee teollisuuden ammattialoja. Muotoilijan ammatin edellyttämät pääaineen tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana. Pääaineopintojen lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.   

Opiskelijoilla on käytössään monipuoliset oppimisympäristöt mm. tietokoneavusteiseen suunnitteluun sekä erilaisten materiaalien työstämiseen. Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaakin opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa osaamistaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Osaaminen varmistetaan vielä työelämässä tehtävien harjoittelujaksojen avulla. Oman osaamisen profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa muotoilijaidentiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

KORUMUOTOILUN PÄÄAINE

Korumuotoilija tuntee jalometallinen ja muiden korumateriaalien omininaisuudet, tuotantotekniikat ja hän toimii muotoiluajattelun pohjalta. Korumuotoilijan työ on asiakaslähtöistä, hän on yhteistyökykyinen ja omaksunut yrittäjämäisen toimintatavan työssään. Hän on sovelluskykyinen taiteellisen ilmaisun omaava alansa kehittäjä. Korumuotoilija luo uusia korunkäyttökonsepteja, liiketoimintamalleja ja toimii monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa erilaisissa tehtävissä. Korujen tuotannossa hyödynnetään uusinta teknologiaa sekä perinteistä käsityötä.  

Korumuotoilun pääaineessa ensimmäisenä opintovuotena opiskelija oppii korumuotoilun perusteet ja kultasepän perustaidot. Hän syventää niitä toisena ja kolmantena vuonna erillisten teemojen avulla. Korumuotoilun opintojen näkökulma on käyttäjälähtöisyydessä, ympäristötehokkuudessa, taustoituksessa ja tietoperustassa, tuotekehitysprosessissa sekä kansainvälisyydessä. Neljäs opintovuosi on panostus korumuotoilijan ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden syventämiseen. Opinnäytetyö on laaja itsenäisesti toteutettu prosessi, jossa opiskelija osoittaa työelämävalmiuksiaan valitsemastaan näkökulmasta käsin. 

 

RAKENNETAULUKKO

Ydinosaaminen 210 op

 • koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä
 • ydinosaamisen kokonaisuus muodostaa tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden

Täydentävä osaaminen 30 op

 • koostuu opiskelijan valitsemista muista ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista
 • täydentävän osaamisen kokonaisuus suuntaa ja profiloi opiskelijan omia ammatillisia osaamistavoitteita

 

YDINOSAAMINEN 210 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 60 OP

     

Muotoilun perusteet 15op

     

05MUJOHMUOP  Johdatus muotoiluopintoihin

5

    

05MUMUTEOKÄ  Muotoilun teoria ja käsitteistö

4

    
05MUMUDITOI  Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö6    

Muotoilun taideperusta 15 op

     

05MUVIMU  Visuaalinen suunnittelu

7

    
05MUVÄRI  Värihahmotus3    

05MUTAHI Taidehistoria

5

    

Muotoiluprosessi 30 op

     

05MUMUPROS1  Muotoiluprosessi 1

4

    

05MUORIPAJA Orientoivat pajaopinnot

3

    
05MUJALOTP1  Jalometallit ja tuotantotekniikoiden perusteet 14    
05MUJALOTP2  Jalometallit ja tuotantotekniikoiden perusteet 25    
05MUMUPIIR  Muotoilupiirtäminen5    
05MURAMA  Rakenne ja materaalioppi6    
01RUOK  Ruotsin kieli, kirjallinen osuus1,5    
01RUOS Ruotsin kieli, suullinen osuus1,5    

AMMATTIOPINNOT  105 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Käyttäjälähtöinen muotoilu 14 OP

     

01SUOA  Asiantuntijaviestintä

 

3

   

01PINFO Informaatiolukutaito

 

1

   

05MUKÄYTMU  Käyttäjälähtöinen muotoilu

 

5

   

05MUELÄVÄ1  Elävän mallin piirustus 1

 

3

   
05MUKÄYTTKM  Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2   

Ympäristötehokas muotoilu 14 op

     
05MUYMPTEMU Ympäristötehokas muotoilu 5   

05MUTIESUVA Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus korumuotoilussa

 

4

   

05MUSYVTT Syventävä tuotantotekniikka

 

5

   

Muotoiluprosessi syventävä 16 op

     

05MUMUOPR2  Muotoiluprosessi 2

 

5

   

05MUMALTYÖ1  Mallintaminen työkaluna 5 op

 5   

05MUPLAST1   Plastinen sommittelu 1

 

3

   

05MUMUOHIST Muotoilun historia

 

3

   

Muotoilijan presentointi 16 op

     
05MUKORUAS Koru ja asuste  4  

05MUPIMA  Piirustus ja maalaus

  

3

  
01ENG  Englannin kieli ja viestintä  3  
05MUMUPORTF  Muotoilijan portfolio  6  
Muotoilijan tuotekehitys 15 op     
05MUTUOKPR  Tuotekehitysprojekti  7  
05MULUOVAYR Luovan alan yrittäjyys  3  
05MUMATYHD  Materiaaliyhdistelmät  5  
Profiloituminen muotoilijana 15 op     
05MUMUIDEN  Muotoilijaidentiteetti   5 
05MUSTRAMU Strateginen muotoilu   5 
05MUTUTU  Tulevaisuuden tutkimus   5 
Asiantuntijuutta syventävät opinnot 15 op     
05MUKORUGEM  Korumuotoilijan gemmologia   5 
05MUKIVI1  Kivenistutus 1   3 
05MUKIVI2  Kivenistutus 2   4 
05MUTKMOPIT Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot   3 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUTEH1  Työelämäharjoittelu 1, 7 op

  

7

  

05MUERIH1  Erikoistava harjoittelu 2, 8 op

  

8

  
05MUTEH2  Työelämäharjoittelu 2, 8 op    8 
05MUERIH2  Erikoistava harjoittelu 2, 7 op    7 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUOPN  Opinnäytetyö   15 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP

     
MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP     

05MUKOPIVÄ  Korumateriaalien pinnoitus ja värjääminen

  

5

  

05MUTAOKO Taontatekniikat korumuotoilussa

  

5

  

05MUGAETS Galvano- ja etsaustekniikat

  

5

  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

     

05MUPLAST2  Plastinen sommittelu II 3 op

     
05MUBRÄNDIR  Brändin rakentaminen 5 op     
05MUSTUDIO  Studiotyöskentely 5 op     

05MUMEYRIT Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5 op

     

05MUPALMU Palvelumuotoilu 5 op

     
05MUPUU Puupaja 5 op     
05MUWOODW  Woodworkshop 5 ects     
05MUDIGIPP  Digital Photography and Printing 5 ects     
05MUCERAMIC  Ceramics 5 ects     
05MUMODELL  Modelling and Visualisation Software, 5 ects      
05MUKERAM  Keramiikka 5 op     
05MUMUDIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 3 op     

Muotoilun-koulutus-Korumuotoilu-05KOMU14-221014.pdf

 

OPETUSSUUNNITELMA 2014 - 2015

Opetussuunnitelman lähtökohdat

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Koulutuksen rakenteilla, opetussuunnitelmissa kuvattujen osaamisten ja osaamistavoitteiden määrittelyiden yhtenäistämisellä tavoitellaan kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana niin korkeakoulujen sisällä ja välillä kuin myös opintojen jälkeen työelämässä sekä pyritään mahdollistamaan elinikäinen oppiminen. Lahden ammattikorkeakoulun osaamispohjaisissa opetussuunnitelmissa sovelletaan eurooppalaisen ja kansallisen viitekehyksen (European Qualifications Framework EQF, National Qualifications Framework NQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taso on 7. Tutkintojen tuottama osaaminen määritetään osaamistavoitteiden (learning outcome) kautta tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyyksinä (competence). Osaamistavoitteilla tarkoitetaan kuvausta opiskelijan tavoitellusta oppimistuloksesta.

Oppimiskäsitys LAMKissa

Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. Oppiminen lähtee opiskelijan arvostuksesta ja yhdessä tekemisestä. Myös tietokäsitys ohjaa oppimista ja opettamista. LAMKissa tieto nähdään alati muuttuvana ja kehittyvänä, kriittisesti analysoitavana yhteisöllisen toiminnan tuloksena. Monialaisuus ja moniammatillinen yhdessä tekeminen luo mahdollisuuden uusille ideoille ja uudenlaiselle oppimiselle. Oppiminen on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista tiedon rakentamista, joka tukee opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi ja vastuulliseksi oman alansa asiantuntijaksi.

Opintojen aikana opiskelijalle tarjoutuu erilaisia oppimisympäristöjä, joissa sekä teoria että käytäntö liittyvät yhteen ja jossa opetus, ohjaus ja arviointi tukevat oppimista. Erilaiset projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat opiskelijalle suoran kontaktin työelämään, jolloin tietoa rakennetaan, sovelletaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämäedustajan kanssa moderneja työmenetelmiä ja –välineitä soveltaen. Yrittäjämäistä työotetta tuetaan ja opintojen aikana on mahdollista perehtyä ja saada valmiuksia myös yrittäjyyteen. Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen kehittymisen linjaukset kuvataan pedagogisessa strategiassa.

Opiskelijana LAMKissa

Opiskelijan laadukas opiskelu- ja oppimisprosessi on ammattikorkeakoululle tärkeä asia. Lahden ammattikorkeakoulussa jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus oppia ja kehittyä ammatillisesti henkilökohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huomioon ottaen. Opiskelijan on hyvä tunnistaa oma oppimistyylinsä, jotta sitä kehittämällä ja monipuolistamalla voisi saada parhaan hyödyn oppimistilanteista.

Ammattikorkeakoulun opiskelijalta edellytetään itsenäistä ja vastuullista otetta omasta oppimisestaan sekä aktiivista vuorovaikutusta yhteisönsä kanssa. Opiskelu tapahtuu usein erilaisissa ryhmissä, joissa opitaan samalla tiimityötaitoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä aidoissa työtilanteissa opitaan innovatiivisuutta, luovuutta, kriittistä ajattelua ja yhteisöllistä ongelman ratkaisua. Oppiminen on oivaltamisen iloa, uteliaisuutta ja avointa suhtautumista uusiin asioihin. 

Opettajuus LAMKissa

Opettaja on opiskelijan innostaja ja tuki, jonka tehtävänä on johtaa opiskelijan oppimisprosessia ja asiantuntijaksi kehittymistä. Opettajan osaaminen on moniulotteista. Siihen kuuluu pedagogisen ja oman ammattialan osaamisen lisäksi vahva eettinen osaaminen, rohkea pedagoginen toiminta, kyky toimia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä, taito työskennellä organisaation erilaisissa tehtävissä, kehittämisosaaminen ja kyky toimia monikulttuurisissa tilanteissa.

LAMKissa korostetaan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Se on perusta jatkuvalle uuden tiedon, taidon ja hyvien käytänteiden levittämiselle. Opettaja tutkii ja kehittää yhdessä opiskelijan kanssa työelämäosaamista. Opettaja osallistuu konferensseihin ja tuottaa artikkeleita ja julkaisuja sekä ammatillisiin että tieteellisiin julkaisuihin ja muille foorumeille. Uuden tiedon luomisella voidaankin ratkoa työelämästä nousevia kvalifikaatiovaatimuksia eli uusia osaamistarpeita. Keskeistä opettajuudessa on pedagogisen ja oman alansa asiantuntijuuden lisäksi tulevaisuuden tekeminen yhdessä erilaisten verkostojen kanssa.

Opintojen ja oppimisen ohjaus

Ammatillisen asiantuntijuuden kasvua sekä ammatti-identiteetin etsimistä ja vahvistumista voi oppia erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin. Tätä prosessia tuetaan kokonaisvaltaisella ohjauksella. Opintojen ja oppimisen ohjaus on pedagogisen ja muun tuen antamista opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelutaitojen parantaminen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Ohjaus alkaa opintoihin haettaessa ja kestää opintojen ajan. Ohjaus muuttuu vähitellen uraohjaukseksi opintojen loppuvaiheessa ja alumnitoiminnaksi opiskelijan valmistuttua. Ohjausprosessissa tuetaan erilaisia oppijoita, opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Opiskelijaa ohjataan oppijan polun eri vaiheissa.

Ohjausta toteutetaan mm. tutortoiminnan avulla. Tutoroinnilla ymmärretään opettajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä. Sillä edistetään oppimista ja opiskelijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa sekä oppimisyhteisöön integroitumista. Lahden ammattikorkeakoulussa toteutetaan sekä opettaja- että opiskelijatutorointia eli vertaistutorointia. Lisäksi ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta kukin omalla, kehittyvällä asiantuntemuksellaan.

Oppimisympäristöt

Lahden ammattikorkeakoulun monialaisen ja vuorovaikutteisen oppimisympäristön tarkoituksena on edistää opiskelijan oppimista ja ammatillisen asiantuntijuuden kasvua. Projektioppimisen, kontaktiverkostojen ja teknologisten ratkaisujen avulla oppimisympäristö laajenee yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvaksi yhteistyöverkostoksi, jonka tuella merkittävä osa oppimisesta tapahtuu. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet toimivat monialaisina oppimisympäristöinä, joissa opiskelija ratkoo aitoja työelämän ongelmia ja verkottuu erilaisten toimijoiden kanssa. Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppimisympäristö on myös LAMKin opettajille oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ympäristö

Oppiminen on oppilaitosrajoista ja ajasta riippumatonta. Toimijoiden, opetuksessa hyödynnettävien menetelmien, materiaalien, tilojen ja teknologioiden sekä aitojen työelämän tilanteiden muodostama kokonaisvaltainen toimintaympäristö tukee opiskelijaa oman osaamisen kehittämisessä ja näkyväksi tekemisessä. LAMKin, HAMKin ja Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen liittouma (FUAS) laajentaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä ja opiskelumahdollisuuksia entisestään.

Tulevaisuudessa Lahden ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään Niemen kampukselle, johon rakennetaan innovaatiokeskittymä. Lahden alueen innovaatiokeskittymä tarjoaa autenttiset kehittämis- ja oppimisympäristöt, joihin otetaan mukaan alueelliset toimijat ja kansainväliset kumppanit.

Opetussuunnitelman rakenne

Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat rakentuvat laajoista osaamiskokonaisuuksista ja niiden osina olevista opintojaksoista. Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan. Ydinosaamisen laajuudet Lahden ammattikorkeakoulussa ovat 150 op – 210 op tutkinnosta riippuen.

Lahden ammattikorkeakoulussa ydinosaamisen / täydentävän osaamisen määrät tutkinnoittain:

 • Tradenomi (AMK)                         150 op / 60 op = 210 op
 • Sairaanhoitaja (AMK)                   180 op / 30 op = 210 op
 • Fysioterapeutti (AMK)                  180 op / 30 op = 210 op
 • Sosionomi (AMK)                         180 op / 30 op = 210 op
 • Insinööri (AMK)                            180 op / 60 op = 240 op
 • Muotoilija (AMK)                          210 op / 30 op = 240 op
 • Medianomi (AMK)                        210 op / 30 op = 240 op

Tutkintojen tasokuvausten (EQF, NQF) lisäksi opetussuunnitelmaan on sisällytetty integroidusti osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteisiin ARENE:n suositukset yhteisistä kompetensseista.

Yhteisten kompetenssien (ks. alla oleva taulukko) hallitseminen varmistaa ammattikorkeakoulutasoisen, ammatillisen sivistyksen rakentumisen ja ammatillisen ydinosaamisen saavuttaminen puolestaan työelämän edellyttämän asiantuntijuuden rakentumisen. Yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmissa kuvataan alakohtaiset, ammatilliset kompetenssit. Opiskelijan työmäärää kuvataan eurooppalaisen mitoitusjärjestelmän mukaan opintopisteinä. Yhden lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa 60 opintopistettä. Työmäärällisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

 

Yhteiset osaamisalueet / kompetenssit AMK-tutkinnossa ovat:

OSAAMISALUEOSAAMISEN KUVAUS
OPPIMISEN TAIDOT
 • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
 • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
EETTINEN OSAAMINEN
 • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
 • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
 • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
 • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen
TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
 • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
 • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
 • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
 • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
 • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
 • omaa valmiuksia yrittäjyyteen
INNOVAATIO-OSAAMINEN
 • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
 • osaa työskennellä projekteissa
 • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
 • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja
KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN
 • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
 • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
 • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

 

Muotoilun osaamisalueet / kompetenssit AMK-tutkinnossa ovat:

OSAAMISALUEOSAAMISEN KUVAUS

SUUNNITTELUOSAAMINEN

 • ymmärtää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä
 • osaa ennakoida tulevaisuuden muutoksia ja kehittää toimintaympäristöä muutoshakuisesti.
 • osaa hankkia tietoa reflektoiden ja soveltaen.
 • osaa oman alansa suunnittelumetodeja ja työvälineiden käyttöä.
 • ymmärtää käyttäjälähtöistä suunnittelua ja ergonomian merkitystä tuotteissa.
 • ymmärtää ja hallitsee luovia prosesseja työskentelyssä sekä alan teoriaa.
 • ymmärtää muotoilijan eettistä ja esteettistä vastuuta.
TUOTANTO-OSAAMINEN
 • tuntee alansa keskeiset materiaalit ja osaa niiden soveltavaa käyttöä.
 • ymmärtää  alansa olennaiset valmistus- ja tuotantoprosessit
 • tuntee alansa tuotantoketjut.
 • ymmärtää laadun merkityksen olennaiseksi osaksi suunnittelutyötä.
 

MUOTOILUPROSESSIN OSAAMINEN

 
 • ymmärtää kulttuuriset tekijät suunnittelun taustalla ja osaa tulkita ajan ilmiöitä ja arvoja muotoilullisin keinoin.
 • osaa työskennellä projektityöskentelyn menetelmin.
 • osaa esittää ideansa ja tuotteensa vuorovaikutuksellisesti.
 • ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoinnin merkityksen muotoiluprosessissa.
 • ymmärtää muotoiluprosessin ja tuotteen merkityksiä yrityskuvan hallinnassa.
VISUAALINEN OSAAMINEN
 • osaa havainnoida, käyttää sekä arvioida väriä ja muotoja sekä niiden suhteita muotoilutyön perustana.
 • ymmärtää sommittelun merkityksen muotoilutyön perustana.
 • osaa ja hallitsee visuaaliset kuvausmenetelmät osana suunnittelun prosesseja.
YMPÄRISTÖOSAAMINEN
 • tuntee suunnittelutyöhön liittyvän ympäristölainsäädännön pääperiaatteet
 • pystyy huomioimaan tuotteen suunnittelussa sen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia
 • tiedostaa ympäristöasioiden vaikutuksen yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä

LIIKETOIMINTA- JA

YRITTÄJYYSOSAAMINEN

 • tuntee muotoilun alan yleisimmät liiketoimintamallit.
 • osaa arvioida omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja valmiuksiaan toimia yrittäjänä.
 • tuntee yritystoiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen liittyvät tukiverkostot ja osaa hyödyntää niitä.
 • osaa markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.
 • ymmärtää yritystoiminnan ja yrittäjyyden merkityksen mahdollisuutena työllistyä ja työllistää.
 • osaa arvioida yrittämisen menestymismahdollisuuksia omassa toimintaympäristössään.

 

 Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi edellyttää, että tutkintojen osaamispohjaisuus on riittävän hyvin määritelty, jotta yksilön osaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamisen tavoitekuvauksiin. Tavoitteet kuvaavat sen osaamisen mitä opiskelijalta edellytetään tutkinnon saavuttamiseksi. Tavoitteet kuvataan hyvän opiskelijan osaamisena.

Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. Opiskelijalla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa kehittymistä suhteessa ammatin asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Opintojaksot arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5 tai hyväksytty/hylätty -periaatteella, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot (3). Arviointikriteerit on yhteisesti kuvattu tasoille 1, 3 ja 5.

 

OSAAMISEN ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOISSA / soveltaen Laurea-AMK:

Amk-tutkintoAlkuvaiheen opiskelija

Valmistumisvaiheen opiskelija

KIITETTÄVÄ 5 / opiskelija osaa
 • Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
 • Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
 • Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.  
 • Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
 • Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa. 
 • Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
 • Edistää ryhmän toimintaa.
 • Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan
 • Käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattikäsitteitä sekä hallitsee kokonaisuuksia.
 • Kehittää toimintaympäristönsä työturvallisuutta.
 • Kehittää toimintatapoja vertailemalla, yhdistelemällä ja valitsemalla tutkittua tietoa.
 • Toimia aloitteellisesti ja innovatiivisesti tavoitteiden mukaan. Toiminta pääsääntöisesti uutta luovaa, työelämää kehittävää ja selkeän ammatillista.
 • Valita, yhdistellä ja kehittää toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
 • Toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti asiakassuhteissa sekä ymmärtää asiakkuuden merkityksen kokonaisuuden kannalta.
 • Kehittää ja uudistaa monialaisen / -ammatillisen ryhmän toimintaa
 • Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa.
HYVÄ 3 / opiskelija osaa
 • Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
 • Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan.
 • Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
 • Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
 • Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
 • Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
 • Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
 • Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
 • Huolehtia omasta ja työyhteisönsä työturvallisuudesta sekä havaitsee kehittämiskohteita.
 • Valita toimintatapoja tutkitun tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
 • Toimia systemaattisesti ja kriittisesti tavoitteiden suunnassa monimutkaisissa tilanteissa. Toiminta usein joustavaa, järjestelmällistä, luovaa ja aktiivista.
 • Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
 • Priorisoida ja ylläpitää asiakkuuksia/asiakassuhteita.
 • Edistää ryhmän toimintaa.
 • Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.
TYYDYTTÄVÄ 1 / opiskelija osaa
 • Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
 • Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
 • Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
 • Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
 • Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
 • Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
 • Toimia ryhmän jäsenenä.
 • Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
 • Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
 • Perustella ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla sekä tutkitun tiedon avulla.
 • Toimia ammatillisesti ja vastuullisesti ennakoimattomissa asiakas- ja ongelmatilanteissa.
 • Toimia itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
 • Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
 • Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti sekä ymmärtää asiakastarpeita.
 • Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
 • Toimia ja perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

 

 

Opiskelun kansainvälisyys

Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa. Kansainvälistä kokemusta arvostetaan työmarkkinoilla, jossa korostuvat kielitaito, valmiudet kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ja kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin.

Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelut ulkomaille, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, saapuvat vaihto-opiskelijat ja -opettajat sekä osallistuminen koulutusalan verkostoihin, seminaareihin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset yhteydet, ja opiskelijoita kannustetaan tekemään osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihtona. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi opiskelijan opintoja ECTS-periaatteiden mukaisesti.

FUAS-yhteistyössä on laadittu kansainvälisille opiskelijoille opiskelun ja oppimisen ohjauksen malli.

Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen

Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan osana pedagogisen strategian ja Lahden ammattikorkeakoulun strategian seurantaa. LAMKin strategiassa on määritelty keskeisimmät opetuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet ja mittarit. Arviointeja ovat mm. opintojaksopalautteet, koulutuksen laatupalautteet, opetussuunnitelmien ja koulutusalojen/ yksiköiden itsearvioinnit sekä eri alojen pedagogiset katselmukset osana vuosisuunnitteluprosessia.

LAMKin tasolla järjestetään vuosittain arviointi- ja kehittämisfoorumeita strategisesti tärkeistä teemoista. Valmistuneiden opiskelijoiden palautetta kerätään sijoittumisseurannan (vuosi valmistumisesta) ja uraseurannan (5 vuotta valmistumisesta) avulla. 

ops1415-mi-muotoilu-korumuotoilu.pdf 10.4.2014 

 • No labels