Skip to end of metadata
Go to start of metadata
infomiten 

Tällä sivulla on sisältöä ja harjoituksia sekä itseopiskeluun että ohjattuun työpajaan. Voit tutustua kokonaisuuteen Prezissä bit.ly/mobiiliohjausprezi Lisätietoa Mobiiliohjaus Salpauksessa.

 

 Työpajan kuvaus Salpaus roadshow -taulukossa

Mobiiliohjauksen osaaminen on yhä tärkeämpää opettajalle riittävän ja oikea-aikaisen ohjauksen varmistamisessa.

Mobiiliohjaus onkin nostettu oppilaitoksen strategisiin linjauksiin ja tarjolle myös Salpauksen pedagogiseen
roadshow'hun (Kori, AD)
.

 

Roadshow-paketin nimi ja lyhyt kuvausPerustelu ja tavoite (miksi osallistua?)Toteutustapa (miten?)Lisätietoa (linkit ym.)
Opetuksen
ja ohjauksen
toteuttaminen 
   

Mobiiliohjaus

Saat tietoa mobiililaitteiden hyödyntämisestä opetuksessa ja ohjauksessa. Pääset kokeilemaan mobiilisovellusten käyttöä.

Sisältöjen ja kokemusten esittely, tutkiva oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen

Tämän sivun lyhytlinkki: bit.ly/mobiiliohjaus 

Salpauksen yhteinen wikisivu aiheesta
bit.ly/mobiilisalpauksessa
 

 


 

Oppimispolku on rakennettu
*tutkivan oppimisen mukaisesti.
Oppijaa ohjaavat kysymykset (6)
ja niihin liittyvät harjoitustehtävät.

käyttövinkit

Avaa:
nettilinkit hiiren oikealla
uuteen ikkunaan ja
sisältölaatikot
otsikoista.
Klikkkaa kuvat isommiksi.

 

 

1 Mitä tiedät ennakkoon mobiiliohjauksesta? *ennakkotietämys

2 Hyödynnätkö tietoteknologiaa jo oppimistehtävissä? *ennakkotietämys

 

 

 

5 Mitä kysymyksiä tai pohdintoja mobiiliohjaus aiheena herättää? *kysymykset ja tiedon hankinta

 

 

Kuva-poimintoja oppaasta 


Opas

Mobiili-poimintoja oppaasta

Opas verkossa pdf

 3 Onko sinulla mobiililaitteen peruskäyttö jo hallussa? *ennakkotietämys

4 Osaatko avata QR-koodin mobiililaitteellasi? *ennakkotietämys

 • Avaa alla oleva koodi lukijaohjelmalla (klikkaa ensin isommaksi) 
 • Ks. ohje


 Linkkilista hanketuotoksiin
 Oppaan sisällys kuvana

Avaa otsikoiden sisälllöt tai linkit verkkosivustoon

2
Learning by doing (
s. 8-11)

 Opettaja tarvitsee uusia taitoja ja asennetta

Uusissa sähköisissä oppimisympäristöissä toimiminen edellyttää uusia taitoja, kuten työpaikalla tapahtuvaa (mobiili)ohjausta, verkkopedagogisia taitoja, uuden teknologian käyttöönottoa opetuksessa ja ohjauksessa sekä verkosto-osaamista.

3 Portfolio-oppiminen (s. 13-15)

 Oppimisprosessi tulee näkyväksi ja hyödynnettäväksi
14: Opiskelijan on motivoivaa nähdä oma kehityksensä, johon myös opettaja pääsee kiinni uudella tavalla sähköisen portfolion tuoman oppimisprosessin läpinäkyvyyden ansiosta. Oppimiseen liittyvä pohdinta voi olla myös portfoliosta erillään olevassa oppimispäiväkirjassa.

Sähköistä portfoliota voi käyttää missä ja milloin vain, tietokoneella ja mobiililaitteilla, tabletilla ja älypuhelimella. Se mahdollistaa myös erilaiset mediaelementit, kuten kuvat ja videot esimerkiksi työvälineiden käytöstä ja työvaiheista. 

15: Sähköiseen portfolioon kertyy opintojen aikana runsaasti monimediaista sisältöä osana oppimisprosessia. Siksi muun muassa työnhakua varten kannattaa työstää edustavimmista tuotoksista tiivis näyteportfolio. Portfolio on käytettävissä ja täydennettävissä opiskelun jälkeen. Useissa verkkojulkaisuun tarkoitetuissa sosiaalisen median palveluissa on mahdollista käyttää sisältökohtaisia tunnisteita.

4 Työssäoppiminen ohjatusti tietoteknologiaa hyödyntäen (s. 17-24)

 Oppimisen tavoitteellisuus ja arviointi, työvälineet sisällöntuotantoon ja yhteydenpitoon, pelisäännöt ja työelämätaidot

17: Sähköisinä nämä (HOPS/HOJKS) yhteisesti päivitettävät dokumentit kulkevat ajantasaisina opiskelijan mukana läpi opintojen ja ovat koko ajan kaikkien osapuolten saatavilla.


17: Opettaja valmentaa opiskelijaa niin, että hänellä on mahdollisuus saavuttaa tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja että oppiminen tapahtuu ohjatusti ja tavoitteellisesti aikataulun mukaisesti. Video-ohjaus vähentää opettajan tarvetta ohjauskäynteihin ja säästää matkustamiseen kuluvaa aikaa.  


18: Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan, hakee palautetta sekä tekee itsearviointia sähköisen portfolion ja oppimispäiväkirjan avulla.  


20: Opintojen alkuvaiheesta asti opetellaan yleisten oppimisen taitojen lisäksi hyödyntämään tietoteknologiaa oppimisessa. Uudet välineet ja menetelmät kannattaa ottaa käyttöön sisällöllisesti helpoin tehtävin, jotta kaikille saadaan onnistumisen kokemuksia.
Oppilaitoksessa on varattava riittävästi aikaa mobiililaitteen käytön harjoitteluun tavoitteellisen oppimisen työvälineenä. Opiskelijat voivat opastaa toisiaan sekä opettajaa ja työpaikkaohjaajaa mobiililaitteiden ja ohjelmien käytössä.

Mobiilioppiminen tekee opiskelijasta parhaimmillaan aktiivisen tiedon tuottajan ja jakajan. Tietoteknologian monimediaisuudesta hyötyvät myös ne opiskelijat, joiden on vaikeaa ilmaista itseään kirjallisesti.
Opettaja auttaa opiskelijaa jäsentämään ja aikatauluttamaan oppimisen etenemisen – miksi, mitä tehdään, milloin ja miten – sekä innostaa ja motivoi opiskelijoita työskentelemään tavoitteellisesti tietoteknologiaa ja mobiililaitteita hyödyntäen.

21: Opiskelijaryhmän kanssa luodaan yhteiset pelisäännöt verkossa työskentelyyn sekä sovitaan sähköisen oppimispäiväkirjan ja porfolion tekemiseen käytetty väline, merkintöjen tiheys ja julkisuus.
Opiskelijat ohjeistetaan sopimaan työnantajan kanssa verkkotyöskentelyyn käytettävästä ajasta ja paikasta

23: Mobiililaitteella on vaivatonta kuvata videota, tarvittaessa myös editoida ja tallentaa se pilvipalveluun. Opiskelija voi kuvata työmenetelmiä ja tilanteita esimerkiksi omiksi muistiinpanoiksi, tuotokseksi portfolioon tai ohjeeksi muille.
Videon kannattaa olla lyhyt ja tiivis, jotta katsojan mielenkiinto säilyy. Käyttötarkoitus määrittää, kuinka tarkkaan videon käsikirjoitus pitää suunnitella. Meluisissa ympäristöissä katsottavissa videoissa kannattaa suosia tekstitystä äänen sijaan. Toisinaan lyhyellä videolla voi havainnollistaa jotakin puheena olevaa asiaa esimerkiksi pikaviestin liitteenä, jolloin sitä ei edes ole tarkoituksenmukaista säilyttää laitteessa tai tallentaa videopalveluun.

23: Kaikki verkkoon tehty on aina helposti saatavilla mobiililaitteen ja nettiselaimen kautta myös työssäoppimisjaksolla. Tiedon äärelle pääsee nopeimmin, jos verkkosivusto on julkinen. Myös käyttäjätiliä ja kirjautumista edellyttävät palvelut toimivat yhä paremmin myös mobiililaitteilla.

Osa opettajista kokoaa tekemäänsä aineistoa julkisille verkkosivustoille, kuten blogeihin, wikeihin tai avoimelle verkkokurssille. Näin tehdessään opettaja toimii esimerkkinä ammatillisesta verkostoitumisesta ja ammatillisen portfolion tekemisestä. Julkista aineistoa tuottavan – opettajan tai opiskelijan – kannattaa käyttää Creative Commons -lisenssiä (CC) määritelläkseen millaiset käyttöoikeudet hän antaa muille tuottamaansa sisältöön.

 24: Kun opiskelijat dokumentoivat työskentelyään mobiililaitteilla, he oppivat ammattialalla tarvittavia taitoja ja tuovat laitteiden käytön osaamista työpaikoille. 


Videoneuvottelut mahdollistavat säännöllisen yhteydenpidon, riittävän ja oikea-aikaisen ohjauksen sekä vähentävät matkustamista.

Mobiililaitteita hyödyntävä työskentelytapa on vielä vierasta useimpien työpaikkojen työpaikkaohjaajille. Periaatekeskustelu sähköisen portfolion ja oppimispäiväkirjan julkisuudesta pitää käydä oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan johdon välillä. Työpaikkaohjaajan kanssa on sovittava, milloin ja mitä opintoihin liittyviä asioita opiskelija voi tehdä työpäivän aikana – jatkuva mobiililaitteen esilläpito ei sovi monellakaan työpaikalla eikä se tee oppimisesta tehokasta.

5 Työssäoppimisprosessin suunnittelu (s. 26-32)

 Oppimisympäristöjen suunnittelu, yhteiset tutkinnon osat

26: Työssäoppiminen lähtee tutkinnon perusteista johdetun opetussuunnitelman määrittelemistä osaamistavoitteista. Osaamistavoitteet avataan konkreettisiksi työtehtäviksi, joita tekemällä opiskelijan on mahdollista oppia tavoitteen mukainen osaaminen. Opiskelijaa ohjataan tavoitteen mukaisen osaamisen saavuttamisessa kiinnittäen ohjauksessa huomioita ammatillisuuteen, asiakaspalveluun, turvallisuuteen ja työturvallisuuteen sekä yrittäjyyteen ja kustannustietoisuuteen. Opiskelija pohtii, miten nämä osaalueet ovat työtehtävissä näkyneet. Opiskelija arvioi myös osaamisensa kehittymistä näillä osa-alueilla.

28: TYÖSSÄOPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELUTYÖKALU
Oppimisympäristöt -sarake:
Lomakkeeseen kirjataan, missä eri oppimisympäristöissä oppimista tapahtuu työssäoppimisjakson aikana; mitä tehdään työpaikalla ja mitä tietoteknologian avulla.  
 

YHTEISET TUTKINNON OSAT

31: Oppimisessa ja sen dokumentoinnissa voidaan hyödyntää tietoteknologiaa ja yhdistää sitä esimerkiksi kielten opiskeluun. Ammattialaan liittyviä videoita voidaan käyttää tehtävien tukena työssäoppimisessa.

32: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen, tiedonhaku ja alan ohjelmistot sekä työprosessien dokumentointi tekstein, kuvin ja videoin blogiin ja sähköiseen portfolioon (ks. visualisointi)  

6 luku Opiskelijan työssäoppiminen yhteisöllisenä vertaisoppimisena (s. 33-41)

 Opettajan ryhmätehtävät ja säännöllinen yhteydenpito verkossa

35: Opettaja antaa yksilö- ja ryhmätehtäviä työssäoppimisen ajalle. Opiskelijat tekevät niistä merkintöjä omaan sähköiseen portfolioon ja oppimispäiväkirjaan sekä keskustelevat ryhmän keskustelualueella opettajan ohjauksessa. Ne voivat sijaita esimerkiksi blogissa, wikissä, portfoliopalvelussa, sosiaalisen median verkkojulkaisupalvelussa tai oppilaitoksen ylläpitämänä palveluna.

36: Opiskelija voi saada palautetta, vertaistukea ja -arviointia ryhmälle ja opettajalle jakamistaan osioista. Toisten töitä kommentoidessaan opiskelija oppii itsekin. Jotta oppimisprosessi on hallttu, opettaja ohjaa sitä koko opintojen ajan.


37: Opiskelija pohtii (reflektoi) omaa oppimistaan kirjaamalla sähköiseen oppimispäiväkirjaansa mitä asioita on tehnyt, mitä on oppinut, missä asioissa on mielestään onnistunut ja miksi sekä mitä tekisi seuraavalla kerralla toisin.


41: Vertaisoppiminen työssäoppimisen aikana on mahdollista tietoteknologian avulla. Yleisin muoto lienee tällä hetkellä opettajan ohjaama ryhmäkeskustelu verkossa sekä pikaviestinten avulla käydyt keskustelut.

Myös tutkimalla ja kommentoimalla toisten opiskelijoiden sähköisiä portfolioita ja oppimispäiväkirjoja voi oppia paljon muiden opiskelijoiden kokemuksista. 
Oppimisprosessiin voi kuulua myös ryhmän yhteinen videoneuvottelu sovittuna aikana.

7 Tavoitteellinen työssäoppimisen ohjaus tietoteknologiaa käyttäen (s. 42-48)

 Opiskelija- ja ryhmäkohtainen keskustelu, ohjaus ja tiedottaminen verkossa

43: Opettaja voi seurata opiskelijan sähköistä oppimispäiväkirjaa sekä portfoliota ja kohdentaa ohjausta ja tehtäviä tarpeen mukaan. Ohjaaja käy viikoittain keskustelua opiskelijan kanssa oppimisen etenemisestä.

44: Verkossa voidaan käydä keskusteluja työssäoppimisen aikana koko ryhmän kanssa aiheista, joista muuten puhuttaisiin vasta lähitapaamisissa. Ajankohtaisten asioiden tiedottaminen ryhmäviesteillä on reaaliaikaista ja tavoittaa nopeasti. Yksityisviestit ja video-ohjaus sopivat henkilökohtaisempaan ohjaukseen. Opettajan verkkoon kokoama sisältö voi tukea opiskelua ja työssäoppimista.

45: Yhteys toisiin opiskelijoihin lisää yleensä motivaatiota. Yhteydenpito toisiin työssäoppijoihin laajentaa opiskelijan näkemystä. Toisten kokemuksia ja ideoita voi hyödyntää jo työssäoppimisen aikana omalla työssäoppimispaikalla. Opettajan on myös helppo vastata yhteisesti opiskelijoiden kysymyksiin ja viestittää tarvittavia asioita. 

46: Opettaja ohjaa keskustelun alkuun ja ohjaa sitä tarkentavin kysymyksin. Opettaja tekee aiheeseen liittyviä väliyhteenvetoja ja vastuuttaa ryhmän työskentelyä eteenpäin. Opettaja antaa viikoittain syötteitä, mihin kiinnittää huomiota, jotta oppimisprosessi etenee. Lopuksi tehdään yhteenveto opitusta ja pohditaan, mitä saavutimme, mitä emme ja miksi, mikä oli vaikeaa saavuttaa ja miten siitä selvisimme. Jokainen kirjoittaa oppimastaan oppimispäiväkirjaansa.  


47: Opettaja ja opiskelija voivat olla videoyhteydessä toisiinsa mobiilisti. Videoyhteyden avulla on mahdollista ohjata opiskelijoiden oppimisprosessia työssäoppimisen aikana ja antaa reaaliaikaista palautetta opiskelijalle. Myös ammattiosaamisen näytöissä ja arviointikeskusteluissa voidaan käyttää videoyhteyttä.  


48: QR-koodit. Lisätty todellisuus. 360-virtuaaliesitys. Pelillisyys. 

8 Oppimisen ja osaamisen arviointi (s. 50-51)

 Oppimisprosessin näkyväksi tuleminen mahdollistaa verkkoon tehdyn hyödyntämisen arvioinnissa

50: Tietoteknologialle tyypillinen ajasta ja paikasta riippumattomuus sekä opettajan työssäoppimiskäyntejä tiheämpi ja laajempi sähköinen yhteydenpito opettajan ja ryhmän kanssa monipuolistavat työssäoppijan mahdollisuuksia palautteen saamiseen ja itsearviointiin. 
 

Opiskelijan on tärkeää saada oppimisestaan reaaliaikaista palautetta koko opintojen ajan joko suullisesti tai kirjallisesti. Sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja ryhmäkeskustelut verkossa auttavat opettajaa hahmottamaan opiskelijoiden erilaisia tarpeita ja oppimisprosessin vaihetta sekä kohdentamaan ohjausta. Opiskelijan käsitteellinen ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosessi tulee näkyväksi portfoliossa ja oppimisprosessiin liittyvässä itsearvioinnissa.


51: Sähköinen oppimispäiväkirja tai portfolio tekee opiskelijalle mahdolliseksi valmistautumisen ammattiosaamisen näyttöön ja sen dokumentoimisen. Opiskelija voi liittää tuotokseensa muun muassa ammattiosaamisen näytön näyttösuunnitelman, ammattiosaamisen näytön aikana tehtyjä työsuunnitelmia, työvaiheiden ja työsuoritusten kuvauksia, saamaansa palautetta, oman työskentelynsä pohdintaa ja itsearviointia. 

 

Opiskelija voi hyödyntää tekemäänsä sähköistä oppimispäiväkirjaa tai portfoliota tutkinnon osan osaamisen arvioinnissa. Mikäli tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö on prosessinomainen, eli opiskelija työskentelee useamman viikon ajan tekemänsä suunnitelman mukaan, sähköiseen oppimispäiväkirjaan tai portfolioon on mahdollista dokumentoida myös prosessin eteneminen. Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat tutustua opiskelijan ammattiosaamisen näytöstä laadittuihin aineistoihin. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa ja perustella työtään dokumentoimansa aineiston avulla muun muassa arviointikeskustelussa. 

6 Mitä mobiiliohjaukseen liittyvää haluaisit opetuksessasi kokeilla ja mitä tarvitset asian toteuttamiseen? *ymmärrys ja uudet kysymykset

 • Tutustu alla esiteltyihin TutKIVA-hankkeessa tehtyihin viiteen mallinnukseen.
 • Kirjaa omat opetusideasi ja niihin liittyvät kysymykset yhteisille virtuaaliseinille Padlet tai Boardthing. 
 • Salpauslaisena voit jakaa ajatuksiasi myös Salpaus Staff Facebook-ryhmässä.
 • Työpajassa voidaan käyttää keskusteluun Todaysmeet-chattia.
 Lisää aiheesta muualla

OPH:n Hyvät käytännöt -portaalissa


 

AaciTOP-blogiBloPoTAO
Tutkiva Amis Oppii

Aaci pdf

Lisätietoa
Mika Lammassaari

Blogin käyttö työssäoppimisen ohjauksessa

 Kuvaus

Työssäoppimispäiväkirjan julkaiseminen (julkisen) blogin muodossa käyttäen kuvia, videoita yms.

 • Jokainen opiskelija ylläpitää vähintään 2-3- krt/vko omaa blogiaan kuvaten päivittäisiä työtehtäviä ja tuntemuksiaan TOP-jaksolla.
 • Opettaja ja muut opiskelijat voivat kommentoida ja esittää kysymyksiä.
 • Syntyy portfolio, voi hyödyntää työnhaussa.

Opettaja: helppo ja mukava tapa seurata opiskelijan etenemistä TOP-jaksolla.

Opiskelija: perinteiseen raporttiin verrattuna käytännöllisempi ja näyttävämpi tapa tehdä TOP-päiväkirja.

 

Lisätietoa
Mika Lammassaari 

 

BloPo pdf

Lisätietoa Johanna Tuliainen ja Paula Tervamäki 

 TAO -kuvaus
 • Tutkivan oppimisen hyödyntäminen teoriaopinnoissa, popplet tms. mind map -ohjelman käyttö.
 • Opettajalle oppimisen arviointia helpottava väline. 
 • Visualisoi laajankin asiakokonaisuuden.
 • Mind mapistä näkee opiskelijan oppimisen prosessin, opiskelijan tulee kuvata lyhyesti, mutta ytimekkäästi opittu asia. Osata jäsentää se. 

Tutkivan oppimisen menetelmän käyttöä ammatillisissa opinnoissa. Opitun asian kuvaaminen minp map ohjelmalla.

 Tulevaisuudessa korostuu tiedon etsimisen ja ongelman ratkaisutaidot. Kun opiskelijoille annetaan ongelma ratkottavaksi, he oppivat siitä paljon enemmän kuin asiaa syötetään heille pelkästään luennolla ;)

Lisätietoa
Laura Laakkonen

Lisätietoa
Laura Laakkonen

Oppimispeli-idea
Palvelut pelaa, siis relaa

Lisätietoa
Jenica Apell

 Palvelut pelaa siis relaa

"Palvelut Pelaa, siis relaa" 

Pitää sisällään ajatuksen palvelujärjestelmiin tutustumisesta, pelaaminen oppimismenetelmänä, rentoa, kivaa yhdessä tekemistä eli oppia voi myös relaten.

 • Asiakkaalle tulee ensin avata pelaamiseen liittyvää maailmaa, Smartfeet pohjaa opettaa sen käyttö, idea juuri tämän aihealueen oppimisen tärkeydestä.
 • Mobiililaite-hankkeeseen sopii hienosti, sillä käytössähän testataan mobiililaitetta nyt vaan erilaisella sovelluksella.

Sisällön suunnittelussa on hyödynnetty Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen -koulutuksesta saatuja oppeja htt.://bit.ly/digiopus.purot.net Hanna Toijala 2015 mindmap motorola

 


 • No labels