Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SOTE

Koulutusalat
/tutkinnot

Tavoitteet lyhyesti

Miten tavoitteet ovat   toteutuneet? Tuloksia?

Mitkä ovat syksyn -2015  tavoitteet ja mitä tuloksia tavoitellaan?

Budjetin toteuma   %

SOTE

 1. SOTE/ Uusi malli työssäoppimiseen
 2. SOTE/ työelämälähtöiset opetussuunnitelmien sisällöt
 3. SOTE/ opettajien työelämätuntemuksen lisääntyminen
 4. SOTE/ kotihoidon oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen
 5. SOTE/työelämälähtöinen yrittäjyysopetus
 1. Opiskelijat ovat 7 viikon sijaan 9 ov. työssäoppimisessa ja saivat perehdytysjakson jälkeen pareittain vastuun valittujen kotihoidon asiakkaiden kokonaishoidosta. 
  Opiskelijoiden aiempi osaaminen tunnistettiin henkilökohtaistamiskeskusteluissa ja työssäoppimisen viikkomäärä muodostui tämän perusteella. Yksi opiskelija valmistui aikaisemmin.
  Kotihoidon jakson aikana ja jälkeen moni opiskelija sai töitä kotihoidosta.

2.-4. Kaksi hoitotyön opettajaa oli neljä viikkoa opiskelijoiden kanssa koithoidossa

Opetussuunnitelman kotihoidon sisältö muotoutui ja vahvistui opettajien työelämään pääsyn johdosta. Painopisteet opetukseen löytyivät. Lisäksi löytyi ideoita uusista menetelmistä  oppimiseen ja opettamiseen. Uudessa opsissa on otettu uudet sisällöt huomioon. Kotihoidon opetusta saatu työelämälähtöisemmäksi ja joitakin kokonaisuuksia siirretty työssä oppimiseen.

5. osaamisen tuotteistamista harjoiteltu kotihoidon työssäoppimisen aikana.

Päätavoitteena on saada toimiva malli kotihoitoon. Kevään 2015 palautteet (kyselyn tulokset ohjaajat, opiskelijat ja asiakkaat) analysoidaan ja muutetaan niiden perusteella toimintaa. Vahvistetaan hyviä käytänteitä. Ensi syksynä 2016 mallia testataan vielä samoissa koithoidon paikoissa ja sitten keväällä se siirtyy seuraaviin yksiköihin.

Kehittämistavoitteita:

a) opiskelijoiden ja tiimien henkilöstön yhteistyön lisääminen kotihoidossa

b) asiakasvastaavuuden kokonaisuuden hahmottaminen ja tiedonjako tiimissä

c) työelämävaltaisen opetuksen lisääminen

d) työelämäjaksot opettajille ilman hankerahoitusta

e) opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistaminen heti osaamisalaopintojen alkaessa (osaamisperusteisuus ja aott)

f) työelämälähtöiset projektit osaksi osaamisen kasvua

g) mahdollisuus oppisopimusten syntymiseen kotihoidon kanssa

h) selvitetään myös oppisopimusten mahdollisuus yksityisillä

 

RAKENNUS JA KIINTEISTÖ

Koulutusalat
/tutkinnot

Tavoitteet lyhyesti

Miten tavoitteet ovat toteutuneet? Tuloksia?

Mitkä ovat syksyn -2015  tavoitteet ja mitä tuloksia tavoitellaan?

Budjetin toteuma   %

Rakennus ja kiinteistö

Parannetaan työpaikalla opiskelijoita ohjaavien henkilöiden ohjaus- ja arviointiosaamista

Tavoitteena oli toteuttaa työpaikkaohjaajakoulutusta jalkautetulla mallilla hyödyntäen mobiiliteknologiaa 1-2 uuden työpaikkaohjaajan kanssa:

Aloitettu 2.4.2015 kahden uuden työpaikkaohjaajan kanssa – jatkuu syksyyn (Sinisalo 19.5.2015).

Prosessi on kuvattu ja dokumentoitu 6.2.2015 Bloggeriin sekä lomakkeet on toimiettu omassa porukassa jaettuun OneDriveen 13.3.2015 (Sinisalo 19.5.2015).

iBook on käytössä 11.2.2015 pdf tiedostojen jemmaamisessa ja näyttämisessä (Sinisalo 19.5.2015).

Word, Excel ja PowerPoint ovat opettajan käytössä 19.3.2015 minitabletilla (Sinisalo 19.5.2015).

OneDrive on opettajan käytössä 13.3.2015 (Sinisalo 19.5.2015).

 

Tuloksena: Hankkeessa hahmottuvan ns. sipulimallin sisimmän ja pehmeimmän henkilötason merkitys ja muoto ovat hahmottumassa.

 

Saatamme jalkautetun, henkilökohtaistetun ja mobiilin työpaikkaohjaajakoulutuksen (kaksi henkilöä) päätökseen.

Olemme tunnistaneet ja kuvanneet sipulimallin sisimmän eli henkilötason.

 

Rakennus ja kiinteistö

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun parantaminen

Tavoitteena oli saada opettaja osallistumaan työelämäjaksolle ja näin lisätä opettajan työelämätuntemusta:

Opettajan suunniteltu työelämäjakso ei toteutunut puhdasoppisena työelämäjaksona. Syynä oli opettajan perustyöhön liittyvät kiireet. Samaan aikaan kuitenkin tiivis yhteistyö työelämän kanssa paransi oppimisen laatua ja lisäsi merkittävästi opettajan työelämätuntemusta. (Sinisalo 19.5.2015)

Tavoitteena oli toteuttaa yrityskohtaisia TOP-infoja kahdessa suuressa ja kahdessa pienemmässä kiinteistöpalveluyrityksessä Lahdessa:

Toteutettu yrityskohtaisia TOP Infoja yhdessä suuressa ja kolmessa pienemmässä kiinteistöpalvelualan yrityksessä Lahdessa. Meneillään on vielä neuvottelut infojen toteuttamisesta syksyllä kahdessa suuressa kiinteistöpalvelualan yrityksessä Lahdessa. Yrtysten kiinnostus oppimisen laadun parantamiseen yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa on käsin kosketeltava. Avainsanoja ovat yhteistyö, luottamus ja jatkuvuus. (Rantanen 26.5.2015)

 

Tuloksena: Hankkeessa hahmottuvan ns. sipulimallin keskimmäisen yritystason merkitys, mahdollisuudet ja muoto ovat hahmottumassa. (Sinisalo & Rantanen 26.5.2015)

Tuloksena: Hankkeen aikana olemme havainneet, että henkilö- ja yritystason lisäksi myös yrityksiä yhteen liittävä taso on hyvin tärkeä. Tämän olemme hahmotelleet sipulimallimme uloimmaksi tasoksi tai jopa kovimmaksi kuoreksi. (Sinisalo & Rantanen 26.5.2015)

 

Yritysyhteistyö laajenee (kaksi uutta) ja syvenee (nykyisten kanssa).

Vastaamme yritysten tahtoon aikaansaada jatkumoa yhteistyölle.

Olemme tunnistaneet sipulimallin keskimmäisen eli yritystason.

 

 
 KiinteistöSaadaan aikaan sopimuksia pysyvistä oppimis- ja kehittämiskumppanuuksista yritysten kanssa

Tavoitteena oli työelämäyhteistyön kehittäminen kiinteistön sähköisen huoltokirjan käyttämiseksi mobiiliversiona opetuksessa ja työelämäyhteistyön kehittäminen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävien oppimiseksi oppilaitoksen oman oppimisympäristön ulkopuolella 1-2 työelämäkumppanin kanssa:

Ensimmäisen työelämäkumppanin kanssa aloitimme neuvottelut aidosta oppimis- ja kehittämiskumppanuudesta helmikuussa. Tositoimet aloitimme yhdessä 10.3.2015. Kiinteistönomistajakumppani tarjoaa sekä fyysisen (kiinteistöt) että sähköisen (huoltokirja) oppimisympäristön. Me tarjoamme mobiilin sähköisen (mobiili käyttöliittymä huoltokirjaan) oppimisympäristön. (Sinisalo & Rantanen 26.5.2015)

Toisen työelämäkumppanin kanssa aloitimme neuvottelut aidosta oppimis- ja kehittämiskumppanuudesta 3.4.2015. Tositoimet aloitimme jo 9.4.2015. Kiinteistönomistajakumppani tarjoaa fyysisen oppimisympäristön ja paikallisohjauksen siinä. (Sinisalo 19.5.2015)

Kolmannen työelämäkumppanin kanssa aloitimme neuvottelut aidosta oppimis- ja kehittämiskumppanuudesta 14.4.2015. Suunnitelmamme mukaan tositoimet aloitamme kanssaan 1.9.2015. Tätä ennen tarvitaan vielä muutama suunnittelutapaaminen. (Sinisalo & Rantanen 19.5.2015)

 

Tuloksena: Hankkeen aikana olemme havainneet, että toimimalla tavoitteellisesti sipulimallin ulkokuorella / uloimmalla tasolla voimme synnyttää "positiivista kateutta" yhteistyökummaneihimme. Tänä on yksi brändin rakentamiseen uskovien yritysten huippusuoritukset mahdollistava tunne. Tätä tunnetta meidän kannattaa vahvistaa ja vastata siihen ennennäkemättömillä yhteistyökuvioilla (smile). (Sinisalo & Rantanen 19.5.2015)

 

Juurrutamme synnytettyjä oppimis- ja kehittämiskumppanuuksia sekä aikaansaamme aitoa jatkuvuutta yhteistyölle.

Synnytämme lisää "positiivista kateutta" yhteistyökumppaneissamme.

Olemme tunnistaneet ja kuvanneet sipulimallin uloimman tason, jonka kovaksi kuoreksikin voisimme nimetä.

 
KiinteistöToiminnan arviointi ja kehittäminen

Tavoitteena oli toteuttaa vertaismentorointia kiinteistöpalvelualan työelämä- ja opettajayhteistyön kehittämiseksi ja arvioimiseksi:

Kun pelikaverin ajattelun ja ajatuksen juoksutuksen tuntee, on tulevaisuuden visiointi ja askelmerkkien asettelu helpompi ottaa yhteiseen tarkasteluun. (Sinisalo 19.5.2015)

Keskusteluissa työkaverin kanssa esiin nousee myös kipeitä asioita ja mustia pisteitä omassa toiminnassa. Niistä tietoiseksi tuleminen ja niiden kanssa eläminen mahdollistaa ammatillisen kasvun - ja vähän ihmisenkin. (Sinisalo 19.5.2015)

Olemme toteuttaneet vartaismentorointia yhdessä kiinteistöpalvelualan kollegaopettajan kanssa tiiviisti kevään aikana. Olemme muun muassa suunnitelleet ja miettineet sopivia yhteistyökumppaneita (organisaatioita ja ihmisiä) ja toimintatapoja heidän kanssaan hankkeen sujuvaa etenemistä ajatellen. Yhdessä ajatteleminen ja toimiminen on ollut voimaannuttavaa ja pitänyt kehittämismotivaatiota korkealla. (Rantanen 13.3.2015)

 

Tuloksena: Hankkeessa hahmottuvaan sipulimalliin olemme havainneet tarvittavan myös sipulinkasvattajia. Yhteisöllisen toimintatavan hengessä olemme ymmärtäneet kasvattajien kuuluvan samaan perheeseen keskenään. Sipuli on sama - kasvattakaamme sitä yhdessä. Yhdessä kasvattaminen edellyttää yhteisiä arvoja, tavoitteita ja toimintatapoja. Ne syntyvät ja kehittyvät mentorointikeskusteluissa. (Sinisalo 26.5.2015)

 

Juurrutamme vertaismentoroinnin luonnolliseksi tavaksi arvioida ja kehittää opettajayhteistyötä.

Olemme kuvanneet mielestämme hyvän sipulinkasvattajaperheen arvoja ja tapoja toimia.

 
 KiinteistöLaadukas ja mobiili raportointi

Tavoitteena oli onnistua kuukausiraportoinnissa ja tehokkaassa hankkeen kokoustelussa:

Aikatauluissa olen mielestäni ihan hyvin pysynyt. Raportoinnin sisältöön ja laatuun satsaan sen mukaan, mitä ohjausta ja palautetta saan sekä mihin oma rohkeus riittää. (Sinisalo 26.5.2015)

Erityisen raportoinnin olen toteuttanut sopimuksemme mukaisesti Bloggerissa. Sinne olen kevätlukukauden aikana ja 19.5.2015 mennessä raportoinut yhteensä 58 kertaa (TTO raportti kevät 2015 Petri Sinisalo 18 5 2015 blogi.pdf). (Sinisalo 19.5.2015)

 

Tuloksena: Aikatauluissa on pysytty eivätkä kokoustelut ole liiaksi kanssa venyneet (Sinisalo 26.5.2015)

 

Ylläpidämme osaamistamme ja rohkeuttakin raportoida blogissa. 
KiinteistöMahdollistaa laadukas työssäoppiminen erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

Tavoitteena oli kartoittaa henkilökohtaisesti 5-10 kiinteistöpalveluyritystä Salpauksen toimialueella siten, että 2-4 erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle sopivaa yritystä löytyy:

Olen kartoittanut noin 15 kiinteistöpalvelualan eri henkilöä. Kaikki henkilöt ovat olleet aluepäällikkö- ja palveluesimiestason ihmisiä. Olemme keskustelleet toimivaan ja laadukkaaseen työssäoppimiseen liittyvistä asioista ja ongelmista. Asiaa olemme tarkastelleet sekä yrityksen että opiskelijan (myös erityisopiskelijan) näkökulmista. Käytännössä jokainen yritys on pitänyt yhteistä kehittämistyötä erittäin tärkeänä. Innokkuus asiaamme on ollut käsin kosketeltavaa. Keskusteluissa on ollut mukana kaksi suurta ja kolme pienempää kiinteistöpalveluyritystä Lahdessa. (Rantanen 26.5.2015)

 

Tuloksena: Havainto, jonka mukaan onnistuneen yhteistyön takuumiehenä on avoin ja luottamukseen perustuva toimintatapa, joka hyvin pian alkaa valua sipulimallin yritystasolta sisemmälle eli henkilökohtaiselle tasolle. (Rantanen 26.5.2015)

 

Syvennämme yhteistyötä nyt, kun olemme löytäneet toisemme.

Kartoitamme vielä muutaman yrityksen mahdollisuudet ja halut.

Siirrymme sipulimallin yritystasolta sisemmälle henkilökohtaiselle tasolle.

 

KONE, METALLI JA LOGISTIIKKA

Koulutusalat
/tutkinnot

Tavoitteet lyhyesti 

Miten tavoitteet ovat   toteutuneet? Tuloksia?

Mitkä ovat syksyn -2015  tavoitteet ja mitä tuloksia tavoitellaan?

Budjetin toteuma   %

 logistiikan pt

 

 

kone- ja metallialan pt

 

1 Opiskelijoiden työnohjauksellisten valmiuksien parantaminen 

 

 

2 Yritysyhteistyön koordinointi ja kehittäminen 

 

1    Opiskelijoiden työnohjauksellisten valmiuksien parantaminen 

 • työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (Heikki Tuomainen järjesti oppilaille työpaikkaohjaaja koulutusta kuudelle oppilaalle)
 • tavoite, että opiskelija osaisi perehdyttää seuraajansa (logistiikan opiskelijat ovat kokeilleet em toimintatapaa Merivaaralla)

2    Yritysyhteistyön koordinointi ja kehittäminen 

 • työssäoppimisen ajankohdat ja kesto (Risto Harjula laati kone- ja metallialan ja Antti Ahonen logistiikan työssäoppimisen toteutuksesta yhteenvedon kuluvalle lukuvuodelle)
 • protopaja (oppilaitoksessa monialainen työpaja, jossa valmistettaisiin protoja yhteistyössä yritysten kassa )
 • aikataulutus ja joustava vaihto (opiskelijat esim viikon saamaan aikaan)
 • yritysvierailut yhteistyöyrityksiin toteutuneet (Kemppi, Enso ja Raute noin 60 opiskelijaa)

 

 

Käytänteitä jatketaan ja kehitetään 

 

 

Protopajatoimintaa sekä yritysyhteistyötä kehitetään

Pyritään yhteistyöyritysten kassa saamaan oppisopimuksia (2+1)

 

  3 Työpaikkaohjaajien arviointi- ja ohjausosaamisen varmistaminen ja parantaminen  3   Työpaikkaohjaajien arviointi- ja ohjausosaamisen varmistaminen ja parantaminen 
 • ammattitaitovaatimusten ja työssäoppimisen sisältöjen kirjoittaminen sellaiseen muotoon, että se on työpaikkaohjaan ja opiskelijan helppo varmentaa.
 • tutkintojen ammattitaitovaatimuksia avataan
 • sähköisten yhteydenpidon käyttö ohjauksessa ja dokumentoinnissa
 • työpaikkaohjaajien arviointi- ja ohjausosaamisen varmistaminen ja parantaminen

 

Avattuja sisältöjä viedään yrityksiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Comments

 1. Anonymous

 2. Anonymous

  Sprang-Capelle
 3. Anonymous

 4. Anonymous

 5. Anonymous

 6. Anonymous

 7. Anonymous

 8. Anonymous

 9. Anonymous

 10. Anonymous

 11. Anonymous

 12. Anonymous

 13. Anonymous

 14. Anonymous

 15. Anonymous

 16. Anonymous

 17. Anonymous

 18. Anonymous

Write a comment…