Page tree

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ KIITTÄÄ- hankkeeseen liittyvät tarkennetut asiat 7.4.2015 ( viitaten Sanna Laihon (OKM) 27.3.2015 sähköpostiviestiin)

Työ tekijäänsä kiittää hankkeen verkoston yhteiset tavoitteet ja tulokset:

Yhteiset tavoitteet

Yhteiset tulokset

Tavoitteena selvittää, mitä asioita tulee huomioida ja mitkä vaikuttavat (mahdolliset esteet ja haasteet) opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Selvitys, mitä kaikkea ”kuuluu” opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Tavoitteena lisätä erilaisia ja vaihtoehtoisia oppisopimuksen toteutuksia (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)  Esim. suoraan yhteishaun kautta toteutuva ryhmämalli oppisopimukseen

Erilaisten ja vaihtoehtoisten oppisopimuksen toteutuksien yhteenveto ja niihin liittyvä ohjeistus (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)

Tavoitteena tuottaa laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

Laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

 

Tavoitteena laadukas oppisopimusprosessin toteutuminen ja ohjaus

Mobiiliohjaus oppisopimusprosessin toteutumisessa ja ohjauksessa

 

Mukana olevien koulutuksen järjestäjien omat tavoitteet, jotka ovat linjassa yhteisten tavoitteiden kanssa

 

Koulutuksen järjestäjä

ja budjetti

 

 

Hankkeen tavoitteet

 

Suunnitelma konkreettisista piloteista ja 2+1

(tai x+ y) mallin kehitystyöstä?

 

Koulutusalat/ tutkinnot, joissa 2+1- mallin pilotointia suoritetaan?

 

Laitehankintojen ja vuokrien selvitys

 

EKAMI

31284€

Nuorille suunnatun oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävän koulutusmallin suunnittelu ja pilotointi.

 

Kehitetään aloille soveltuva jatkotuote Työ tekijäänsä opettaa hankkeessa suunnitellulle työpaikkaohjaajien mentorointimallille.

 

Kehitetään mobiiliohjausta sekä vahvistetaan tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median ohjaustyökalujen käyttöön ottoa opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa ja arvioinnissa. 

 

 

Suunnitellaan ja pilotoidaan joustava oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismalli matkailu-, rakennus- (maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala) sekä kone - ja metallialan opettajien, oppisopimuksen asiantuntijoiden ja mukaan lupautuneiden yritysten yhteistyönä.

Yhteisten tutkinnon osien integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin

 

Suunnitellaan ja pilotoidaan jatkotuote työpaikkaohjaajien mentorointimallista oppisopimuskoulutuksessa mukana olevien työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien tueksi ja työssäoppimisen ohjauksen pedagogisen toimivuuden varmistamiseksi.

 

Lisätään opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa sähköisten alustojen (wilma/blogi) ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä (esim. facebook, skype, sähköinen oppimispäiväkirja).

Tuotetaan sähköistä oppimateriaalia koulutuksen toteuttamismalliin.

 

Kokeillaan tablettien käyttöä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen välineenä. 

Matkailuala

Rakennusala/

maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala

Kone - ja metalliala

Laitehankinnat

1322€

Laitehankinnat kattavat tablettien hankinnan uusien alojen (maarakennus- koneenkuljettaja, metalli ja matkailu) opettajille.

 

 

JAO

18946€

 

Tavoitteena on horaca, matkailu ja liiketalouden koulutusalojen opiskelijoiden joustava siirtyminen oppisopimuskoulutukseen (2+1 malliin).

 

Tavoitteena on myös laajentaa työelämälähtöistä rotaatio-mallia uusille koulutusaloille hotelli-, ravintola- ja cateringalan lisäksi ja suunnitella ja pilotoida joustavaa oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismallia uusiin tutkintoihin.

 

Tavoitteena on myös jatkaa ja hyödyntää opiskelijoiden ohjauksessa tiimioppimista sekä uutta opetus- ja mobiiliteknologiaa.

 

 

 

Työ tekijäänsä opettaa – hankkeen kautta luodussa rotaatiomallissa on luotu ns. esipolku horaca, matkailu ja liiketalouden opiskelijoille siirtyä helposti oppisopimuskoulutukseen (2+1 malliin). Edelleen suunnitellaan ja pilotoidaan joustavaa oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismallia uusiin tutkintoihin.

 

Oppilaitoksessa tapahtuvilla tietopuolisen opetuksen jaksoilla tuetaan ja pohjustetaan seuraavia, tulevia tutkinnon osia jossa myös opiskelijat tuovat omaa osaamistaan toistensa tietoon flipped classroomin ja tiimioppimisen avulla.

Hankkeen aikana toteutetaan tehostettua informaatiota 2+1 mallin ja oppisopimuksen jalkauttamisesta työelämälle ja opiskelijoille.

 

Liiketalouden alalla henkilökohtaisten opiskelupolkujen myötä on siirtynyt jo vuoden sisällä kaksi opiskelijaa oppisopimuskoulutukseen.

Hotelli-, ravintola- ja cateringala,

liiketalouden ala

ja uudet tutkinnot

 

 

Laitehankinnat

1322€

Meillä ei ole mitään laajamittaista ajateltuna laitehankinnoilla. Lähinnä kun hankkeeseen tulee mukaan uusia koulutusaloja, heidän ohjausvälineiden hankintaa. Hankinnat voivat jäädä jopa alle budjetinkin.

 

 

 

KPEDU

 

20489€

 

 

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tavoitteena   on

nuorille suunnatun oppilaitos ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävän koulutusmallin   suunnittelu ja pilotointi ja markkinointi.  

 

Hankkeeseen valituilla aloilla, erityisesti kone - ja metallialan perustutkinnossa. kehitetään oppisopimuskoulutukseen ohjaamisen malleja 2+1 mallina ja levitetään tätä pilottia muille aloille.

 

Kehitetään mobiiliohjausta ja opiskelijoiden mobiilaitteiden käyttöä osana raportointia, hyödyntää sen uusia menetelmiä sekä vahvistaa   olemassa olevien menetelmien käyttöä (esim. blogit, Facebook, Lync, WhatsApp). Kokeillaan eri menetelmiä ja testataan niiden soveltuvuutta ohjaamiseen.  

 

Hankkeessa luodaan malli oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavaan toteuttamiseen.

Oppisopimustoimiston ja ammattiopiston toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Opiskelijoille ja muille osapuolille (yritysten johto)tiedotetaan tästä mallista. Opettajat käydessään työssäoppimispaikoilla tiedottavat myös 2+1 mallin mahdollisuudesta.

 

Kartoitetaan metallialan yrityksiä joissa olisi halukkuutta 2+1 mallin toteuttamiseen. Järjestetään yrittäjille tilaisuus, jossa esitellään mallia ja uutta opetussuunnitelmaa. Käydään työpaikkaohjaajien kanssa läpi tätä mallia ja levitetään tuloksia muille aloille.

 

Mobiiliohjaus otetaan opettajien ja opiskelijoiden ja työpaikkojen tehokkaampaan käyttöön. Hankkeessa ohjataan opiskelijoita ja opettajia ja ohjaajia sosiaalisen median välineiden käyttöön ja hyödyntämiseen ohjauksen ja tiedottamisen ja oppisopimuskoulutuksen tukena. Opettajat ohjaavat oman alansa opiskelijoita ja näin luodaan mobitutor -malli, jossa opiskelijat voivat olla vertaisohjaajina toisille opiskelijoille.

Kone- ja metalliala pilottialana

ja uudet tutkinnot

 

 

 

Laitehankinnat:

1322€

tabletteja ohjaajien ja opiskelijoiden käyttöön 5 kappaletta

 

LAO

 

27230

 

 

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

Työ tekijäänsä opettaa- hankkeessa aloitettu työ mobiiliohjauksen kehittämiseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja osaamisen arvioinnissa jatkuu kohdistuen erityisesti erilaisiin oppisopimuksen toteutuksiin.

 

 

 

 

 

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen.

Vahvistetaan edellytyksiä opiskelijoiden siirtymille oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimusmuotoiseen koulutukseen. Tavoitteeseen pääsemistä tuetaan mm. henkilökohtaistamisella ja tätä tukevilla uusilla mobiilia hyödyntävillä ohjausmuodoilla ja uudet opetussuunnitelmat myös tukevat siirtymiä oppilaitosmuotoisesta opiskelusta oppisopimukseen (2 + 1 malli)

 

Hankkeessa tiedotetaan perustutkinto-opiskelijoita ja heille työpaikalla oppimisen mahdollisuuksia tarjoavia yrityksiä mahdollisuudesta oppisopimusten solmimiseen.

Hankkeessa tuotettavat ohjausmenetelmät (mobiili sisältäen SOME:n ja pilvipalvelut) nopeuttavat yrityksen, oppilaitoksen ja opiskelijan keskinäistä vuorovaikutusta ja tukevat opintojen henkilökohtaistamista.

Hankkeen myötä myös Lapin oppisopimuskeskus ottaa käyttöön Työ tekijäänsä opettaa hankkeessa kehitetyn mobiiliohjausmallin.

 

 

 

Pintakäsittelyala

Liiketalousala ja uudet tutkinnot

 

 

 

 

 

 

 

Laitehankinnat

3084€

Hankinnat tukevat hankkeessa mobiilia ja muuta uutta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opiskelijoiden ohjauksen sekä tähän liittyvän henkilökohtaistamisen. Ohjauksen ja henkilökohtaistamisen avulla tuetaan siirtymiä oppilaitosmuotoisesta opiskelusta oppisopimusmuotoiseen opiskeluun.

 

 

LAPPIA

19387€

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

 

Työ tekijäänsä opettaa- hankkeessa aloitettu työ mobiiliohjauksen kehittämiseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja osaamisen arvioinnissa jatkuu kohdistuen erityisesti erilaisiin oppisopimuksen toteutuksiin.

 

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen.

 

Vahvistetaan yhteistyötä oppisopimuskeskuksen kanssa ja tiedotetaan oppisopimusmahdollisuudesta opiskelijoita ja yrityksiä.

 

Mobiiliohjausta pilotoidaan ja hyödynnetään oppisopimuskoulutuksissa

 

 

Liiketalousala

Tieto- ja viestintätekniikan ala ja uudet tutkinnot

 

 

 

Laitehankinnat

3084€

Hankitaan iPadeja, jotta oppisopimuksen, top-paikkojen, oppilaitoksen ja opiskelijoiden välinen sähköinen/mobiili ohjaus ja yhteydenpito onnistuvat.

 

 

OSAO

34588€

 

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiiliohjauksen- ja oppimisen kehittäminen ja mallien testaus sekä arviointi

 

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen. Määritellään myös mitä näillä aloilla tulisi oppia oppilaitosympäristössä ja mitä työpaikoilla.

Opot ovat mukana kehitystyössä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisessä. Opojen työelämäjaksot parantavat opojen työelämätuntemusta erityisesti näiltä aloilta, jota tarvitaan, kun uusia koulutusmuotoja kehitettään. Opojen työelämätuntemus edistää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjausta, neuvonta ja tukea. Opetus-, ohjaus-, tukipalvelu- ja oppisopimushenkilöstö toimivat tiiviissä yhteistyössä.

 

Eri teknologioihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin tutustuminen ja jatkojalostaminen eri aloille (esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa JohnDeeren TimberSkills - oppimisympäristön hyödyntäminen, logistiikan mobiiliopetusjärjestelmät) sekä etäohjauksen hyödyntäminen (esimerkiksi kameroiden käyttö ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä, muiden laitteiden hyödyntäminen)  

Metsäkoneen kuljettajat

Logistiikka

Kone- ja metalliala

Laitehankinnat

3084€

Laitehankintoja (kamerat, tabletit) tarvitaan, jotta aloille voidaan hankkia tarvittavat välineet etäohjauksen hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

 

Laitehankinnat ovat välttämättömiä mobiilioppimisen ja -ohjausprosessin kehittämisessä.

 

Laitteet hankitaan, jotta niitä voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen mobiiliohjauksen ja -oppimisen välineinä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALPAUS

 

28640€

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

Tavoitteena lisätä erilaisia ja vaihtoehtoisia oppisopimuksen toteutuksia (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.) esim.

suoraan yhteishaun kautta toteutuva ryhmämalli oppisopimukseen

 

Tavoitteena tuottaa laadukas markkinointimateriaali, jossa huomioidaan mm. rahoitusvaikutukset eri osapuolille

 

Tavoitteena laadukas oppimisprosessin toteutuminen ja ohjaus

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen.

Haetaan työelämänyhteistyökumppanit em. pilottitutkinnoista.

 

Nimetään työparit (opettaja + koulutustarkastaja), jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat markkinoinnin ja muun yhteistyön.

 

Suunnitellaan ammatillisten perustutkintojen opintopolut (tietopuolisten opintojen ajoitus ja jaksotus) hyödyntäen näyttötutkintojen toteutusta,

pilottitutkintona hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt, jossa toteutus suunnitellaan hyödyntäen ns. Turun mallia sosiaali- ja terveysalan tutkinnosta oppisopimuskoulutukseen em. tavalla. Valmistellaan em. markkinointimateriaali ja toteutetaan markkinointi yrityksiin.

 

Laaditaan yleinen markkinointimateriaali yhteistyössä viestinnän asiantuntijoiden kanssa .

 

Hyödynnetään opetusteknologian mahdollisuuksia oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä, mobiiliohjauksessa ja vertaisoppimisessa.

Pilottitutkintoina hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt, sosiaali - ja terveysalan pt, kiinteistöpalvelualan pt sekä logistiikan pt

 

 

1322€

= 2 tablettia opettaja, koulutustarkastaja työparille

SEDU

 

29830€

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistäviä malleja sekä kehittää aloille soveltuvia sähköisiä ohjausmenetelmiä.

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien työelämäyhteistyötä ja sen tiedonhallintaa

Oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisen alakohtaiset pilotit:

-    henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja opettajan kanssa

-    pilotin käynnistäminen

-    sähköiset ohjauksen menetelmien kokeilut (facebook, blogit, eTaitava, KotoPro jne.)

-    teoriaopetuksen toteuttamisen eri muotojen pilotointi

-   kokemusten dokumentointi ja mallintaminen

 

Henkilöstökoulutus:

-   nuorten ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevien opettajien oppisopimuskoulutuksen tuntemuksen lisääminen

 

Alan opettajien työelämäjaksot

-    yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja yhteistyön vahvistaminen

-    työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen

-    tietoisuuden lisääminen oppisopimuksen solmimiseen liittyvistä asioista

-    oppisopimuksen aikaansaaminen

-    sopimustekniset asiat

 

Yhteistyö oppisopimustoimijoiden kanssa

-    yhteisen ymmärryksen aikaansaaminen

-    eri toimijoiden roolien määrittely

-    OPH:n ja OKM:n konsultointi

 

Oppisopimuksen kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan pilotissa saatujen kokemusten pohjalta

-    yleiset menettelytavat

-    hops

-    ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen

-    työnjako eri toimijoiden välillä

-    yhteydenpito

-    tietopuolinen opetus

Kone- ja metalliala ja maatalousala

opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset ja työpaikkaohjaajat

 

1132 €

kaksi tablettia tai kaksi

kannettavaa

 

Vuokrat:

260 € = tietokoneleasing

 

 

 

YSAO

 

19607€

 

Tavoitteena on

kehittää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen (ns. 2+1 mallin tai 1+2 mallin) kone-, metalli ja sähköalalla niin, että opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää yrityspolkuja ja luotuja oppimisympäristöjä yhdistettynä oppisopimukseen.

Uuden hankkeen painopisteenä ovatkin kone-, metalli-, sähkö-, logistiikka- ja autoalat.

1+2 ja 2+1 mallin pilotointi kone - ja metalli-, sähkö-, logistiikka- ja autoaloja yhdistellen: osaamisvaatimusten analysointi, yhdistäminen yrityspolku- ja oppimisympäristömalleihin, opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta, toiminnan arviointi

- somen hyödyntäminen työpaikkaohjauksessa

- verkoston tapaamisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen

 

Oppisopimusorganisaation henkilöstö on mukana ohjausryhmätyöskentelyssä, työkokouksissa ja prosessien suunnittelussa.  Koulutuskokonaisuuksissa huomioidaan oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet. 

 

 

 

 

Kone-ja metalliala,

Sähköala,

Logistiikka- ja autoalat

 

 

Laitehankinnat

1762€

2x tabletti

2 x Gopro-kameroita

 

(kamerat, tabletit) Tarvitaan somen hyödyntämiseksi työpaikkaohjauksessa Laitehankinnat ovat välttämättömiä mobiilioppimisen ja -ohjausprosessin kehittämisessä. Laitteet hankitaan, jotta niitä voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen mobiiliohjauksen ja -oppimisen välineinä.